Výroční valná hromada

S ohledem na aktuální dění a nařízení vlády není možné v tradičním čase uspořádat výroční valnou hromadu SDH Předín tak jak jsme zvyklí. Za účelem informovanosti členů i přátel sboru vznikl tento článek, ve kterém je shrnuta činnost našeho sboru v roce 2020.

Vážené hasičky, vážení hasiči, bratři a sestry,

každý rok vám na výroční valné hromadě našeho sboru přednáší členové výboru jednotlivé zprávy: starosta zprávu o činnosti našeho SDH za uplynulý rok, velitel zprávu o činnosti jednotky a soutěžního družstva, vedoucí kolektivu mladých hasičů zprávu o činnosti našich nejmenších hasičů, hospodář sboru zprávu o hospodaření.

Letos ale tomu musí být jinak – vlivem vládních opatření v boji proti koronaviru se nemůžeme sejít, abychom společně zhodnotili uplynulý rok. Nelze tudíž uspořádat tradiční výroční valnou hromadu, projednat všechny důležité otázky, dát si nějaké pivko a dobrou večeři, kterou bychom ten uplynulý rok s úsměvem na tváři zakončili. Proto nám dovolte seznámit Vás s informacemi o dění v našem SDH v roce 2020 alespoň cestou zveřejnění základních informací na webu našeho SDH Předín.

Hned na úvod musíme říct, že koronavirus a realizovaná vládní opatření nám mnoho prostoru pro standardní činnosti neponechal. A i když jsme tím pádem nemohli splnit vše, co jsme si na loňské valné hromadě předsevzali, můžeme s radostí říci, že se nám i přes všechna omezení podařilo realizovat věci, na které můžeme být právem pyšní.

Než se naplno projevila pandemie, podařilo se nám uspořádat tradiční hasičský ples. Účast lidí byla velká, organizaci jsme měli tradičně dobře zvládnutou, a tak můžeme s radostí konstatovat, že se nám ples vydařil a vytvořil nám slušný příjem do naší pokladny. Můžeme s plnou odpovědností říci, že zisk z našeho hasičského plesu nám pokryl většinu našich nákladů v roce 2020 a ještě nám něco málo zbylo. Chtěli bychom tímto poděkovat všem našim členům, kteří se na organizaci plesu, ale i na nápadech čím ples zviditelnit a vylepšit, podíleli. Škoda jen, že tato akce byla jedinou v roce 2020.

Další akce jsme již pořádat nemohli – nemohli jsme se zúčastnit okrskové soutěže v požárním sportu, která byla zrušena, museli jsme odvolat naši již tradiční noční soutěž mladých hasičů v požárním útoku. Přes letní uvolnění opatření, kdy jsme doufali, že pandemii docházejí síly, došlo na podzim k opětovnému utažení opatření a tudíž jsme byli nuceni zrušit konání i naší tradiční akce – pouťové zábavy. Nelze říci, jak hluboko do historie bychom museli pátrat, abychom našli rok, ve kterém neuspořádal náš sbor pouťovou zábavu. Nemohlo proběhnout ani tradiční zakončení sportovní sezony. A protože se situace nelepšila, nakonec jsme nemohli uspořádat ani tradiční svatomartinskou jízdu na pečenou husičku a dobré vínko do sklípku k našim přátelům v Lukovanech, ani další drobné akce, které pracovně nazýváme „tmelení kolektivu“.

Musím tedy smutně konstatovat, že v uplynulém roce byla činnost našeho SDH vlivem pandemie tvrdě uzemněna. Přesto jsme nepropadali panice a nabídli pomoc obci při zajištění potřeb občanům v době pandemie. Naštěstí ale nebylo naší pomoci potřeba, naši občané zvládli a zvládají pandemickou situaci dobře i bez naší přímé pomoci.

Ale dost bylo negativ. Pojďme se podívat na to, co se nám podařilo (kromě již zmíněného velice úspěšného plesu).

Podařil se nám zrealizovat první ročník týdenního prázdninového pobytu pro mladé hasiče. Týdenní pobyt v přírodě, spousta her, ale i cvičení, nabytých znalostí a zkušeností dává dobrý základ pro další růst našich mladých hasičů a hasiček. I když byla tato akce velice náročná, dopadla nad naše očekávání velice dobře a byli bychom rádi, aby se tento pobyt zařadil do akcí, kterým přiřazujeme atribut „tradiční“. Moc rádi bychom na tomto místě poděkovali všem našim členům, ale i jejich rodinným příslušníkům, za veškeré úsilí, jejich čas a invenci, kterou vynaložili na uspořádání této záslužné akce. Věříme, že naši mladí hasiči a hasičky budou dlouho na tyto chvíle vzpomínat.

Okresní liga mladých hasičů pro rok 2020 byla zrušena a nahradila ji Podzimní liga, která probíhala v měsíci září, obsahovala sedm soutěží a na všech jsme reprezentovali náš sbor v kategorii mladší, starší a mladší přípravka.

V měsíci květnu jsme převzali u výrobce nový vozík pro převoz sportovního vybavení na soutěže v požárním sportu. Tento vozík nám na míru vyrobila firma Vezeko z Velkého Meziříčí, jeho cena byla bezmála 60 tisíc Kč a 40 tisíci nám na jeho koupi přispěla Obec Předín. Chtěli bychom tímto poděkovat vedení obce Předín – jak za poskytnutou dotaci, tak za velice dobrou spolupráci, kterou už dlouhá léta společně máme a rozvíjíme. Vozík je majetkem našeho sboru. Že je hezký? A hlavně perfektně funkční.

V loňském roce se nám konečně podařilo kompletně dokončit fyzickou inventuru majetku našeho sboru a sestavit přesnou evidence majetku. Nyní tedy přesně evidujeme, jaký majetek ve sboru máme a jakou má hodnotu. Provést inventuru a soupis majetku nebylo vůbec jednoduché, ač by se to na první pohled mohlo zdát. Celý problém je totiž v tom, že část majetku, s kterým jako SDH jsme zvyklí nakládat, patří sboru a část patří obci, která je zřizovatelem jednotky dobrovolných hasičů. A protože z dřívějších dob toto dělení nebylo, museli jsme jít v některých případech hodně hluboko do paměti a záznamů, abychom dohledali, komu správně patří ten který majetek. Ale naštěstí se vše podařilo, veškerý evidovaný majetek jsme dohledali a správně přiřadili a můžeme konstatovat, že jak náš sbor, tak obec v rámci jednotky dobrovolných hasičů, máme soupis inventurního majetku v pořádku.

Podařilo se nám rovněž v loňském roce rozšířit naši členskou základnu o 3 nové mladé hasičky a posílit jimi naši přípravku mladých hasičů. Jsme rádi, že se nám daří mládež udržet a úspěšně ji vychovávat. Přece jen je to budoucnost našeho sboru. Pevně věříme tomu, že někteří naši mladí hasiči a hasičky jednou budou stejně úspěšní na sportovním poli, jako byla naše družstva mužů a žen v minulých letech, a že pak rovněž jednou převezmou důležité a zodpovědné funkce ve vedení našeho sboru.

I v letošním roce mají všichni členové povinnost uhradit členské příspěvky. Ty budou vybírány opět ve stejné výši, tedy 250,- Kč, i když odvody okresnímu sdružení byly pro letošní rok zvýšeny na 150,- Kč za člena. Výběr členských příspěvků již tradičně organizuje a zajišťuje náš hospodář Jirka Ozorák. Chtěli bychom ale upozornit všechny členy sboru, že zaplacení členských příspěvků je základní povinností každého člena sboru a v letošním roce je to o to víc potřeba si uvědomit, protože tradiční způsoby nemohou být realizovány.

K 31.12.2020 má náš sbor 76 členů, z toho je 16 členů mladších 18 let, 54 mužů a 22 žen.

Co se hospodaření našeho sboru týče, nemůžeme zde detailně rozebrat příjmy a výdaje jako vždy na výroční valné hromadě. Ale s uspokojením můžeme konstatovat, jak bylo naznačeno už výše, že v loňském roce jsme hospodařili s přebytkem, tedy že rok 2020 končíme s vyšší částkou na účtech, než s jakou jsme v loňském roce začali.

Krátce ještě doplníme informace o činnosti jednotky požární ochrany obce. Ta nebyla z hlediska pandemie nijak ovlivněna. V roce 2020 zasahovala jednotka našich hasičů celkem u 23 mimořádných událostí. Z toho se jednalo 3 × o požár a zbytek zásahů byly technické pomoci, jako je odstraňování popadaných stromů nebo odstraňování následků bouřek. Díky chladnému létu v podstatě vymizela likvodace nebezpečného hmyzu.

V jarních měsících stihli všichni členové jednotky absolvovat povinnou odbornou přípravu v plném rozsahu v rámci svých funkcí na stanici profesionálních hasičů v Třebíči.

Co se týče vybavení jednotky, probíhaly pouze drobnější investice do oprav a udržování akceschopnosti stávající techniky, protože vozový park jednotky byl v měsíci listopadu zásadním způsobem rozšířen. Do výjezdové techniky byl doplněn devítimístný dopravní automobil Ford Tranzit. Tento automobil v hodnotě bezmála 1,1 mil. Kč byl pořízen z dotací GŘ HZS ČR (450 tisíc Kč) a Kraje Vysočina (300 tisíc Kč), zbytek ceny byl dofinancován z rozpočtu Obce Předín. Toto vozidlo je historicky první „fungl“ nový automobil, který dostala jednotka do svého užívání. Vozidlo bude sloužit k potřebám jednotky při dopravě hasičů k mimořádným událostem a v rámci kondičních jízd i potřebám sboru, hlavně při přepravě mladých hasičů na soutěže v PS.

Takto náš nový automobil vypadá:

Přemýšleli jsme ve výboru, jaké úkoly bychom si měli stanovit pro letošní rok, rok 2021. Myslím, že s námi budete souhlasit, když řekneme, že naším prioritním úkolem bude zvládnout všechny výzvy a úkoly, které nám v letošním roce přinese pořád ještě setrvávající pandemie koronaviru. A pokud se nám ji podaří zvládnout, tak rovněž zajistit příjem do naší sborové pokladny, abychom měli z čeho financovat činnost našeho sboru a hlavně našich mladých hasičů. Až se podaří, aby byly vládní opatření rozvolněna, rádi bychom se společně se všemi členy sešli, „stmelili kolektiv“ a stanovili si cíle pro letošní rok .

Vážené hasičky a hasiči, dovolte nám poděkovat vám všem za činnosti, které jste v uplynulém roce vykonali v rámci našeho sboru a popřát nám všem hodně zdraví, které budeme potřebovat pro zvládnutí pandemie a brzký návrat do normálního, veselého a plodného života.

Za výbor SDH Předín

Tonda Běhounek, Vlasta Hons a Jirka Ozorák

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuálně se štítky , a jeho autorem je MarBeh. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.