Opis kroniky, roky 1940–1949

Zápisy v kronice, které by mohly podat obraz o dění ve sboru během válečných a poválečných let, nejsou kupodivu příliš obsáhlé. Pro doplnění informací o práci členů sboru v tomto desetiletí je tedy nutné vykonat „krok stranou“ a začíst se v knize protokolů z členských schůzí, které jsou uloženy v archivu sboru. Z nich je možné vyčíst, že ačkoli nová motorová stříkačka byla sboru k užívání předána již v polovině roku 1938, žil sbor touto událostí i na začátku 40. let. Předlouho totiž trvalo usazování emocí, které rozvířil její nákup. Teprve na začátku roku 1940 – s dostatečným odstupem – zapsal tehdejší jednatel sboru Matěj Benda do knihy protokolů velmi podrobný mnohastránkový zápis o složitostech, které museli tehdejší funkcionáři sboru překonat při jejím pořizování.

Zatímco ještě na začátku 40. let byly schůze členů hasičského sboru konány i několikrát do měsíce, na jejich konci je možné najít několik záznamů o zrušení schůzí kvůli nízké účasti členstva – většinou z „přemíry jiného zaměstnání“. To se ovšem hned zkraje 50. let změní, o tom však až příště.

Z kroniky je možné vyčíst, že válka se sboru nedotkla jen nutností používat německo-české razítko, ale také změnila témata cvičení. Bylo mezi ně zařazeno např. hašení leteckých pum. Naštěstí tyto znalosti nemuseli hasiči v naší obci uplatnit v praxi. Nepřípustné byly během okupace také březnové oslavy narozenin T. G. Masaryka, ke kterým se celá obec včetně hasičského sboru radostně vrátila hned v roce 1946.

Níže uvedené opisy jsou uvedeny doslovně – dle zápisů v kronice a včetně členění na odstavce.


1940

Hned na počátku roku v únoru přihlásili se do sboru učitelé naší školy, aby pomohli vytvořit při hasičském sboru vzdělavatelský odbor. Jeho cílem bylo získávat pro hasičskou myšlenku nové členy zvláště mezi mladými. Z přihlášených to byli: řed. školy Vladimír Šebesta a učitelé Josef Oliva, Ludvík Kružík, Bohumil Kolář a učitelka Marie Musilová. Předsedou tohoto odboru byl zvolen učitel Ludvík Kružík. Ten připravil v dohodě s vedením sboru krátkou přednášku na téma „požáry hrozí“.

Sbory Předín, Opatov a Štěměchy tvoří 7. požární okrsek.

Sbor vyslal delegáta na okrskovou schůzi, hasičské hlídky do kina (ale nepravidelně), samaritská služba, jíž v čele stojí Adolf Vybíral, poskytla první pomoc v 27 případech.

Sbor uspořádal pouze hasičský ples. Stav: 17 + 2.

1941

V tomto roce máme málo zápisů o činnosti sboru.

Výbor tvořili tito členové:

Svoboda Rudolf, předseda – Bartík Jan, velitel, Michálek Adolf, podvelitel – Zvěřina Otakar, jednatel, Vybíral Adolf, pokladník a samaritán, Kašpárek Ladislav, zbrojíř – Krutiš Jan, zbrojmistr, Kružík Ludvík, vzdělavatel – členové výboru byli Bartušek Leopold, Sedláček Eduard a Benda Matěj.

Sbor vyslal delegáty na valnou hromadu do Třebíče, konal žňové požární hlídky a samaritskou službu. Byly prosloveny dvě přednášky, jedna na téma „Požáry hrozí“, druhá na téma „Hasičská stříkačka“.

Stav členstva: 27 členů, z toho 25 činných a 2 přispívající.

1942

Od 1. ledna 1942 veškeren hasičský majetek, aktiva i pasiva, převzala obec Předín. Hasičský rozpočet bude součástí rozpočtu obecního.

V červnu bylo provedeno školení velitelů P.O. podle pokynů okresního úřadu v Třebíči. Školení provedl vzdělavatel L. Kružík. Přítomni byli: Vlad. Šebesta, ředitel školy, Jindřich Kocman, farář, Bohumil Obůrka, starosta obce, Rudolf Svoboda, předseda MHJ, Jan Bartík, velitel sboru a Kašpárek Ladislav, zbrojíř.

Samaritskou stráž tvoří: Vlasta Vybíralová, Albína Bazalová, Bohumil Hobza, Josef Svoboda a Vybíral Adolf, který je velitelem stráže.

Samaritáni zasáhli v 13 případech.

Stav členstva na konci roku 31 = 27 činných + 4 přisp.

1943

Hned na počátku roku – 31. ledna provedl přehlídku našeho sboru krajský ředitel z Jihlavy. Doporučil zajistit pro sbor alespoň 400 m hadic C.

Podle pokynů byla vytvořena tři hasičská družstva. I. družstvo tvořili tito členové: Bartík Jan, Kašpárek Ladislav, Hobza Bohumil, Michálek Adolf, Michálek Ladislav, Vladeka Josef, Vetchý Vladimír, Vybíral Adolf a Bartušek Leopold.

Toto družstvo je osvobozeno ode všech branných poměrů a musí být ve stálé pohotovosti. Sestava družstva byla ohlášena do Jihlavy.

Později bylo sestaveno i protiletecké družstvo, a proto vzdělavatel přednášel na téma „Jak hasit nepřátelské pumy“, „Jak si počínat při leteckém útoku“ a na téma „Ochrana proti tříštivým a fosforovým pumám“. Během roku se konalo 19 cvičení se strojem a dvě cvičení okrsková (v Předíně a v Opatově).

Sbor dostal němocko-české razítko:
„Freiwillige feuerwehr Pröding
Sbor dobrovolných hasičů Předín“.

Stav členstva na konci roku: 36 = 32 + 4.

Ve výboru byly provedeny některé změny v obsazení funkcí. Jednatelem byl zvolen Antonín Hynek, podvelitelem Vladimír Vetchý, hospodářem Bohumil Hobza; ostatní zůstali ve svých funkcích i nadále.

1944

Sbor zasahoval při požáru tírny lnu p. Šimka v Opatově dne 30. 6. 1944.

Byla vyslána delegace na protibolševickou manifestaci v Třebíči. Členové byli seznámeni s novými nařízeními. Vzdělavatel přednášel na téma „Nynější doba a význam hasičstva“. Hasičské hlídky v kině fungují.

1945

8. května 1945 večer mezi 19-20 hodinou osvobodila naši obec slavná Rudá armáda. Jsme opět svobodným národem.

10. 5. koná se večer slavnostní schůze sboru na oslavu osvobození. 13. 5. účastníme se veřejné oslavy osvobození.

25. 6. vypukl náhle požár v domě p. Leopolda Nováka č.    u rybníka. Za půl hodiny sbor požár lokalizoval. Na valné hromadě dne 8. 7. byl z našich řad vyloučen pro kolaboraci člen Eduard Sedláček.

Sbor uspořádal první taneční zábavu na hřišti u školy dne 22. července. Za vedení učitele naší školy Jana Šindeláře sehráli jsme dne 18. listopadu divad. hru „Červený mlýn“; nehráli jenom hasiči, ale i jiní ochotníci, kteří mají rádi divadlo. Hrálo se 2 ×, odpoledne a večer s velkým úspěchem.

1946

Na výroční schůzi dne 27. 1. byli zvoleni tito funkcionáři:

starosta Rudolf Svoboda, místostarosta Karel Oliva, velitel Adolf Michálek, podvelitelé I. Vladimír Vetchý a II. Vladimír Michálek, četař a jednatel Frant. Pecka, zbrojmistr Jan Bartík, strojmistři I. Ladislav Kašpárek, II. Josef Vladeka, III. Antonín Hynek, pokladník a samaritán Adolf Vybíral, vzdělavatel Jan Šindelář.

Sbor uspořádal 6. března oslavu narozenin T. G. Masaryka se zapálením vatry na hřišti u školy a průvodem obcí, na Bílou sobotu vytroubil velikonoční mír ČsČK, 9. května zúčastnil se slavnostního odhalení pamětní desky na škole na památku osvobození naší obce Rudou armádou, oslavy dne 28. 10. a 28. září uspořádal poutní taneční zábavu. Konal také pořádkovou službu při průjezdu obcí p. pres. Eduarda Beneše. Stav členstva 31 = 28 + 3.

1947

Ve výboru došlo opět k malé změně. Jednatelem byl opět zvolen Antonín Hynek a velitelem sboru Frant. Novák.

Sbor zasáhl při požáru domku a stodoly p. Antonína Paulase dne 18. 4. v 10,30 hod. dopoledne. Požár byl v 1135 hodin naším sborem lokalizován.

Sbor uspořádal hasičský ples, oslavu narozenin T. G. Masaryka a sehrál ve spolupráci s ochotníky jiných složek ve dnech 10. a 11. 10. divadelní hru „Madlenka z kovárny“. Režíroval obětavě vzdělavatel učitel Jan Šindelář. Na podzimní taneční zábavě bylo připomenuto 50. výročí založení požárního sboru. Za tímto účelem bylo snad vytištěno 800 kusů odznaků. Stav členstva: 29 = 26 + 3.

1948

Opět byly provedeny změny ve výboru. Velitelem byl zvolen Antonín Hynek, jednatelem Josef Pokorný, podvelitelem II. Stanislav Augustin a II. strojmistrem Karel Kaška.

Sbor zasahoval jenom jednou u požáru v Chlístově. Bezvýsledně se usilovalo o koupi nákladního auta, s kterým by se jezdilo k požárům. Také úprava hasičského skladiště či zbrojnice se vlekla.

Sbor se zúčastnil oslav Svátku práce v Třebíči; doma 6. 3. připravil oslavu památky T. G. Masaryka se zapálením vatry a vzpomněl zemřelého presidenta Ed. Beneše.

Sbor obdržel 11 párů gumové obuvi. Byly rozděleny mezi aktivní členy sboru.

1949

Do nového roku vstoupili jsme opět s novým výborem. V jeho čele zůstal starosta Rudolf Svoboda, velitelem sboru Jan Mareček a podveliteli byli zvoleni Ladislav Michálek a Bohumil Hobza. Jednatelství převzal opět Antonín Hynek, pokladníkem a samaritánem zůstal Adolf Vybíral, vzdělavatelem Jan Šindelář, zbrojmistrem Jan Bartík. Strojmistry jsou Karel Kaška a Antonín Zvěřina. Do výboru byli jmenováni členové František Novák a František Mafek spolu s Miroslavem Lapešem a Josefem Svobodou.

V tomto roce jsme zasáhli 3. září při požáru v domě č. 32 u p. Františka Suchny. Rychlým zásahem zabránilo se rozšíření ohně na blízké objekty, za což se sboru dostalo písemného pochvalného uznání od předsedy ONV v Třebíči s. Františka Honse. (Je uloženo v archivu.)

V průběhu roku zúčastnil se sbor oslav 1. máje v Třebíči i doma, oslav 9. května, Husovy oslavy, oslavy Mezinárodního dne dětí a 70. narozenin J. V. Stalina. Pořadatelskou službu konali naši členové při Běhu vítězství a při cyklistických závodech probíhajících naší obcí.
Z řad členů byli získáni tři dobrovolní dárci krve – Jan Mareček, Karel Kaška a Bohumil Hobza.

Sbor uspořádal tradiční hasičský ples a poutní taneční zábavu. Marně se volá po zakoupení auta a po opravě zbrojnice.


Opis kroniky, roky 1923–1929
Opis kroniky, roky 1930–1939
Opis kroniky, roky 1940–1949
Opis kroniky, roky 1950–1959
Opis kroniky, roky 1960–1969
Opis kroniky, roky 1970–1979
Opis kroniky, roky 1980–1989
Opis kroniky, roky 1990–1996

Příspěvek byl publikován v rubrice 1940–1949 se štítky , , a jeho autorem je StAu. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.