Opis kroniky, roky 1960–1969

Níže uvedené opisy jsou uvedeny doslovně – dle zápisů v kronice a včetně členění na odstavce.


1960

Výbor nedoznal změn, jenom funkci pokladníka převzal Novák Bohumil z č. 170.

U požáru jsme zasahovali 1 × ve Štěměchách. Byly provedeny každoroční protipožární prohlídky a vysílány relace v místním rozhlase.
MJ uspořádala obvyklé společenské zábavy a v létě 14. 8. podnikla pro členy autobusový zájezd na Vranovskou přehradu.

Provedli jsme sběr odpadových hmot, zvláště železného šrotu, nasbírali jsme ho 31,5 q a 30 kg barevného kovu, čímž jsme hodně pomohli naší pokladně.

Čestná uznání okresního výboru ČSPO dostali staří členové Rudolf Svoboda a Matěj Havlík.

Na II. sjezdu ČSPO v Praze byl naší celostátní organizaci udělen Řád republiky.

MJ eviduje 34 členů, tj 31 mužů a 3 ženy.

1961

Výbor MJ v podstatě zůstal, byly provedeny jenom tyto změny: organ. referentem byl zvolen Milan Havel z č. 140 a třetím členem revizní komise Antonín Hynek z č. 221.

Během roku přistoupili 3 noví členové: Dostál Lubomír z č. 129, Zadražil Vladimír z č. a Augustin Zdeněk z č. 185. Bez udání důvodů vystoupil Bohumil Hobza. Na konci roku bylo v evidenci MJ 36 členů, z toho bylo 33 mužů a 3 ženy.

Radostná a úspěšná byla činnost kroužku požární ochrany při pionýrské organizaci ČSM, kterou obětavě vedl ref. mládeže Stanislav Augustin. Hoši zúčastnili se okrskové soutěže v Koutech, kde se umístili na 3. místě. V podzimních měsících připravovali se k soutěži o odznak „Mladý požárník“. V neděli 10. prosince dopoledne podrobili se s úspěchem zkoušce a závěrečnému pohovoru před komisí, kterou tvořili: předseda okr. výboru Purer, okr. ref. mládeže Libuše Trnková, ved. PO ČSM Miroslav Zvěřina, ref. mládeže St. Augustin, velitel mpředseda MJ Jan Mareček a řed. školy Jan Šindelář.

Odpoledne pak na slavnostní výroční schůzi udělil jim předseda OV odznak „Mladý požárník“. Obdrželo jej 16 mladých požárníků. Byli to: Mouca František, Kalina Fr., Sedláček Jaroslav, Málek Luboš, Svoboda Zdeněk, Skála Milan, Ježek Jiří, Michálek Jos., Vladeka Josef, Michálek Ivo, Novák Bohumil, Bartušek Milan, Veleba Bohumil, Novák Vladimír, Augustin Stanislav a Obůrka Jiří. Všichni se na památku podepsali do knihy protokolů 1949-1969 na straně 281.

V tomto roce byly provedeny 2 × domovní protipožární prohlídky, konány noční žňové hlídky, 4 × provedena poplachová cvičení a vypracován požární řád obce a prozatímní poplachový plán. Ze členů JZD vytvořena požárnická úderka (tříčlenná).

Během roku zúčastnili jsme se všech místních oslav a akcí a pomáhali brigádnicky. Samostatnými podniky byl náš požárnický ples (28.1.), májová veselice (30.4.) a poutní zábava (1.10.). Za účasti mladých požárníků byl proveden jarní úklid požární zbrojnice.

Získali jsme 10 kusů nových prac. Stejnokrojů.

Na výroční schůzi 10.12.1961 byli jsme všemi místními i okresními představiteli pochváleni a dostalo se nám zaslouženého uznání.

1962

Složení výboru MJ zůstalo stejné.

Početní stav je 33 mužů a 3 ženy. V zájmovém kroužku, který vede ref. mládeže St. Augustin, pracuje již 20 žáků-pionýrů. Letos byli už zařazeni do prohlídkových skupin a pracovali rádi. 27. května zúčastnili jsme se obvodní soutěže v Okříškách a umístili jsme se na třetím místě. V tomto soutěžním družstvu byli tito žáci: Mouca Fr., Kalina F., Sedláček Jar., Málek Luboš, Skála Milan, Vladeka Jos., Svoboda Zd., Ježek Jiří, Michálek Josef a Novák Miloslav.

Během roku byly provedeny 2 × domovní protipožární prohlídky a konány noční žňové pohotovostní hlídky.

U ohně jsme byli jenom jednou.

Naše společ. Podniky – požárnický ples (13.1.) a poutní taneční zábava (30.9.) – byly pěkně navštíveny.

Jednatel – učitel Zabloudil Jan vedl o prázdninách po celý měsíc krajský pionýrský tábor mladých požárníků v Kutinách u Řikonína v době od 1.7. do 30.7., za což se mu dostalo soudružského díku a uznání od předsednictva kraj. výboru ČSPO v Brně.

Naši požárníci odpracovali celkem 1281 brig. hodin. MJ odebírá a předplácí svým členům 8 kusů časopisu „Požární ochrana“, 1 × „Požární technika“, 1 × „Úrazovou záchranu“ a 1 × „Pracovníka ČSPO“.

1963

Ve výboru nastala změna ve funkci ref. pro vých. práci, kterou převzal Jan Bartík a ve funkci mat. tech. ref. nastoupil Jan Svoboda.

Na úseku požární ochrany obce byly provedeny 2 × domovní protipožární prohlídky. Bylo prohlédnuto 221 pop. čísel V. skupiny, 11 objektů IV. skupiny a jeden objekt III. skupiny (areál JZD). Po dobu 27 dní se držely žňové pohotovostní hlídky.

V kroužku požární ochrany prcuje za vedení ref. mládeže St. Augustina 20 žáků. Družstvo starších žáků zúčastnilo se 19.5. okrskové soutěže v nedalekých Heralticích a umístilo se na 4. místě. Soutěžili tito žáci: Vladeka Jos., Málek Luboš, Sedláček Jar., Novák Boh., Skála Milan, Bartušek Milan, Ježek Jiří, Michálek Ivo a Augustin St. Věkový průměr družstva byl 13,1 let. Žák. družstvo získalo první čestné uznání OV.

Také v tomto roce jsme uspořádali tradiční požárnický ples (23.2.) a poutní taneční zábavu (29.9.) s hudbou OB za pěkné účasti našich i přespolních občanů.

Nezapomněli jsme na nábor nových členů. Přišli mezi nás Brabenec Fr. z č. 68 a Milan Uher z č. Stav MJ vykazuje 38 členů, z toho 35 mužů a 3 ženy.

Protože jsme získali prostřednictvím OIPO v Třebíči požární vozidlo – nákladní auto zn. „Garant“, je vybavení našeho sboru velmi dobré.

Jednatel – uč. Zabloudil Jan vedl opět krajský pionýrský tábor mladých požárníků Johomoravského kraje v Kutinách u Řikonína od 15. do 29.7.1963.

1964

V tomto roce jsme si připomněli 100. výročí založení dobrovolné organizace požární ochrany v naší vlasti. Konal se také III. sjezd ČSPO v Praze ve dnech 6.-8.7., na kterém byl položen důraz na preventivní činnost v naší práci.

Výbor v podstatě zůstal, jenom ref. pro vých. práci jmenován Jan Svoboda, ref. mat. tech. Jan Bartík a hospodářem jmenován Oldřich Hons. Také ref. pro prevenci zvolen nový člen Obůrka Vladimír. Na úseku požární ochrany obce byly provedeny jarní domovní protipožární prohlídky v obci i v JZD, konány žňové noční pohotovostní hlídky (po 36 dní!); 16. května bylo provedeno požární cvičení na objekty JZD, účastnili jsme se oblastního cvičení v Opatově a v červenci cvičení v Lesné.

Soutěže o nejlepší požární družstvo zúčastnili se letos jenom žáci. Byli na soutěži v Okříškách a v Třebíči, kde se umístili vždy na 3. místě.

Významnou akcí v tomto roce byla oprava požární zbrojnice. Přípravné práce se konaly už v červnu a červenci, vlastní práce však až v srpnu a září. Byl zvýšen a nově traverzou zaklenut vjezd do zbrojnice, zasazena nová vrata, upraven terén pro příjezd do zbrojnice a celá zbrojnice řádně omítnuta a uvnitř upravena. Odborné práce zednické dělal člen Jaroslav Hrůza a mistr F. Tománek, pokrývačské práce p. Kreuz. Brogádnicky pracovalo asi 20 členů sboru. Potřebný materiál dodal MNV.

Také letos jsme uspořádali požárnický ples s hudbou OB (11.1) a poutní taneční zábavu s hudbou „Perla“ (4.10.).

Stav členstva se příliš nezměnil, odstěhoval se Zdislav Kovář. Stav MJ je tedy 37 = 34 m. + 3 ženy.

1965

Výbor MJ zůstal, jenom II. místopředsedou byl zvolen Vladimír Obůrka z č. 143 a ref. CO Jan Šindelář, řed. školy. Na pokyn okresních orgánů sestavil velitel sboru Jan Mareček družstvo PSCO a provedl školení na téma „CO – její význam a organizace“. Toto družstvo se zúčastnilo 17.7. cvičení v I. rotě PSCO v Rokytnici nad Rokytnou.

Během roku byly opět provedeny domovní protipožární prohlídky a uspořádány tradiční společenské podniky – požárnický ples (23.1.) a poutní taneční zábava (3.10.), obě s hudbou OB za řízení kap. p. Ferdinanda Obůrky.

Byla provedena řádná kontrola a evidence požární výstroje a výzbroje.

Stav členské základny 36 = 33 m. + 3 ženy.

Na výroční schůzi MJ dne 18.12.1965 odstoupil ze své funkce velitelské Jan Mareček pro chorobu a věk. Přítomný delegát OV a zástupce OIPO npor. Lad. Dvořák předal mu .

Současně předal odznak „Za příkladnou práci“ jednateli uč. Zabloudilovi.

1966

Výbor MJ je v této sestavě:

Bouda Jan – předseda, Augustin Stanislav – velitel a I. místopředseda, Obůrka Vladimír – II. místopředseda a ref. prevence, Havel Milan – organizační referent, Svoboda Jan – ref. masově vých. práce, Bartík Jan – mat. tech. referent, Šindelář Jan, ref. CO, Zabloudil Jan, jednatel, Hons Oldřich, hospodář, Vybíral Adolf, Havlík Matěj a Svoboda Rudolf, revizoři účtů.

Na úseku požární ochrany obce byly provedeny domovní protipožární prohlídky na jaře i na podzim, za zbrojnicí byl postaven nový dřevěný sušák na hadice a provedena dvě praktická cvičení s vodou.

Našich mladých požárnků se opět ujal nový velitel Stanislav Augustin. Zúčastnil se s nimi I. kola soutěže o nejlepší družstvo dne 5.6. ve Štěměchách, kde bez konkurence vyhráli, a proto postoupili do okresního kola v Polici dne 28. června. Zde ze šesti družstev umístili se až na 6. místě či na pátém místě ze šesti soutěžících družstev. Získali 699 bodů (z teorie 43, za štafetu 311 bodů, za útok 345 bodů).

Naše společenské podniky byly: ples (8.1.) a poutní zábava (2.10.). Na obou hrála hudba místní OB.

Stav MJ: 34 mužů + 3 ženy = 37.

1967

Výbor MJ zůstal beze změny.

Koncem měsíce dubna byly provedeny domovní protipožární prohlídky. Aby byl dobrý přehled a záznamy o provedených prohlídkách, připravili MNV (předseda F. Zvěřina) jednoduché zápisníky (sešitky, slovníčky) pro prohlídkové skupiny. Do těch se zapisují výsledky provedené prohlídky a pak se předávají zpět na MNV. Tak jsou hned informováni i majitelé domů, protože výsledky prohlídek do zápisníku hned podepisují. Tento způsob se velmi osvědčil a věřím, že ho sbor i MNV podrží i do budoucna.

Byla dána do opravy požární stříkačka a na praktickém cvičení dne 8.10. hned vyzkoušena.

17. června zúčastnilo se jedno družstvo cvičení I. roty PSCO. Úkolem cvičení byl nácvik souhry štábu CO, odjezd a zasazení většího počtu požárních jednotek na místě zásahu, jímž byla papírna v Přibyslavicích.

OV ČSPO v Třebíči vypsal v lednu soutěž pro mladé požárníky a žáky ZDŠ, aby napsali slohový celek, vymodelovali nebo nakreslili něco s požární tématikou. Přihlásilo se celkem 7 žákyň. Ke konci škol. roku 1966/67 provedl OV vyhodnocení našich soutěžících. Druhé místo získala Anna Týmová z 8. tř. za kresl. práci „ŽHM v akci“, třetí místo Františka Vlčková z 8. tř. za kresl. práci „Cvičení našich požárníků“ a 4. místo Vlasta Fialová z 8. tř. za „První zásah“. Tyto žákyně byly odměněny OV knihami a čestným uznáním. Ostatním žákyním – M. Jabůrkové, M. Urbánkové a M. Zvěřinové byla udělena čestná uznání.

Také letos jsme uspořádali požárnický ples (21.1.) a dvakrát (30.9. a 1.10.) poutní taneční zábavu s hudbou domácí OB.

MJ čítá 33 členů = 31 mužů a 2 ženy. Pro vážné onemocnění vystoupila Žofie Obůrková.

1968

V tomto politicky velmi rušném roce, ve kterém jsme si připomněli 50. výročí vzniku ČSR, došlo k tzv. obrodnému procesu, jehož cílem bylo zlepšit politické, hospodářské a vůbec společenské poměry v našem socialistickém státě.

Tyto události zasáhly i naši požárnickou organizaci, byly vyvolány tzv. akční programy, ukončena činnost ÚV Československého svazu požární ochrany a v listopadu – po provedení federalizace státu – svolán I. sjezd Českého svazu požární ochrany. President republiky armádní generál L. Svoboda zaslal tomuto sjezdu zdravici, ve které zdůraznil, „že naše práce je záslužná“ a že je třeba, abychom v ní vytrvali i nadále.

Tyto události nenarušily naši práci na úseku požární ochrany obce. Také letos jsme provedli domovní protipožární prohlídky.

30.6. zúčastnili jsme se oslav 100. výročí založení požárního sboru v Třebíči (10 členů). Během roku byly vydány členům nové členské průkazy a jednatel Zabloudil vypracoval nový jmenný seznam členů MJ, který zapsal do „knihy protokolů za rok 1969–1981“. Počet členů MJ se nezměnil.

Ze společenských podniků těšily se pozornosti dva: 17/2 požárnický ples a poutní taneční zábavy dne 28. a 29.9. s hudbou domácí OB.

1969

Výbor MJ se nezměnil. Během roku přistoupili: Novotný Jiří č. 225, z mladých požárníků stali se členy Jaroslav Bílek, František Mouca č. 171 a Josef Michálek č. 48. Dne 19.2. zemřel po těžké nemoci dlouholetý obětavý člen Vladimír Michálek z č. 47 ve věku 59 let. Dne 22.2. doprovodili jsme ho na poslední cestě a jednatel se s ním rozloučil. Stav MJ je 35 členů.

Byly provedeny domovní prohlídky protipožární, od 18. do 23.8. byly konány mimořádné pohot. hlídky.

11.5. zúčastnili jsme se okrskového cvičení v Chlístově. 11.1. byl požárnický ples s hud. souborem „Opatovanka“, 27.9.poutní taneční zábava s hudbou „Perla“ a 28.9. s hudbou OB.

Na výroční schůzi dne 9.2. předal delegát OV velitel Svitáček za dobrou a obětavou práci pamětní medaili k 50. výročí ČSR členu býv. veliteli Janu Marečkovi a jednateli Janu Zabloudilovi.

Opis kroniky, roky 1923–1929
Opis kroniky, roky 1930–1939
Opis kroniky, roky 1940–1949
Opis kroniky, roky 1950–1959
Opis kroniky, roky 1960–1969
Opis kroniky, roky 1970–1979
Opis kroniky, roky 1980–1989
Opis kroniky, roky 1990–1996

Příspěvek byl publikován v rubrice 1960–1969 se štítky , , a jeho autorem je StAu. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.