Opis kroniky, roky 1990–1996

Zápisem z roku 1996 prozatím kronika našeho sboru končí. Podkladů k jejímu dopsání je však dost, zápisům ze schůzí a výročních valných hromad se do roku 2005 věnovala O. Píšová, od tohoto roku do současnosti pak S. Augustin.

Na začátku devadesátých let došlo v našem sboru k mnoha výrazným změnám – ostatně stejně jako v celé republice. Od té doby jsme Sbor dobrovolných hasičů, místo požárníci si říkáme hasiči a místo předsedy máme starostu.

František Fatrla, tehdejší předseda sboru, už na členské schůzi v dubnu 1989 požádal o brzké uvolnění z funkce ze zdravotních důvodů, a tak bylo třeba hledat předsedu nového. Hledání zabralo nějaký ten čas, během kterého se z předsedů stali najednou starostové. Novým starostou našeho sboru byl na začátku roku 1990 zvolen Antonín Běhounek. Pokud se podíváte na našich stránkách do sekce „Kontakty“, tak zjistíte, že stejné jméno je tam uvedeno i dnes. A pokud počítáte správně, tak byste se k letošnímu roku měli dopočítat 29 roků aktivního vedení sboru. To z něj dělá suverénně nejdéle sloužícího nejvyššího představitele našeho sboru v historii a jsme rádi, že díky jeho širokému rozhledu a akčnosti jsme sborem moderním, schopným řešit všechny problémy, které s sebou fungování organizace přináší.

Další důležitou etapou fungovaní našeho sboru byla stavba nové hasičské zbrojnice. Ta byla slavnostně otevřena 1. dubna 1995 a pro sbor to znamenal velký posun kupředu. Konečně bylo dost místa na uskladnění výstroje, výzbroje a dostatečně velké garážové stání pro novou techniku – první předínskou cisternovou automobilovou stříkačku, se kterou se členové jednotky rozloučili teprve nedávno (více v dřívějším článku). Bylo to první vozidlo v historii jednotky, které s sebou vozilo zásobu hasební vody a umožňovalo tak zrychlení zásahu.

V zápisu z roku 1994 je uvedena drobná zmínka o obnovení kroužku mladých hasičů. Tato událost měla a dosud pro sbor má velký význam. Právě díky práci Jirky Ježka se utvořila správná parta dětí, kterým požární sport začal scházet i později v dospělosti. Z těchto mladých členů za pár let vykrystalizovalo jádro mužského sportovního družstva SDH Předín, které bylo aktivní především v letech 2004–2014 a nastartovalo nebývalou vlnu aktivity předínských hasičů.

Níže uvedené opisy jsou uvedeny doslovně – dle zápisů v kronice a včetně členění na odstavce.


1990

Dne 9. června zemřel ve věku 77 let náš dlouholetý obětavý člen pan Jan Zabloudil. Působil v naší organizaci od r. 1950, kdy převzal funkci jednatele, kterou vykonával plných 35 let. Po skončení funkce jednatele se ujal sepsání této kroniky, kterou vedl až do r. 1989. Jeho nadšení a cílevědomost učitele podnítila mnoho občanů ke vstupu a práci v požární ochraně. Naše organizace, ale i každý člověk, který pana učitele Zabloudila znal, v něm ztrácí symbol neúnavnosti a člověka bojujícího za správnou věc, ztrácí toho, kdo byl vždy pro každého dobrým příkladem.

V září byl členskou schůzí pověřen funkcí kronikáře Zdeněk Skála z č. p. 9 narozený v r. 1970, v současné době student Vysokého učení technického, fakulty elektrotechniky v Brně. Do naší organizace byl přijat v r. 1988, ale v požární ochraně se angažoval již dříve jako mladý požárník na základní škole v Předíně.

V tomto roce společnost i všední život občanů začaly prodělávat mnoho změn. V naší organizaci, jakož i v jiných, se začaly řešit organizační a strukturální otázky. Během celého roku proběhlo několik jednání, na kterých byly předneseny návrhy na změny jak v práci tak i názvu SPO. Naše organizace na své únorové členské schůzi odpověděla na anketu, kterou prováděl ÚV SPO ČR. V této anketě byly dotazy na možné změny:

  • v názvu organizace
  • v oslovení členů mezi sebou
  • označení na stejnokrojích
  • změna stávajícího znaku a vlajky

Odpověď na některé z těchto otázek dalo plenární zasedání SPO v červnu v Jesenici u Prahy. Došlo zde k návrhu změn názvu, kdy ZO SPO se mění na SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ a SPO na SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY a SLEZSKA. Definitivní rozhodnutí dal až mimořádný sjezd, který se konal 1. prosince 1990. Ten nové názvy odsouhlasil a dále na něm byla schválena nová podoba znaku a vlajky. Otázka struktury celého sdružení nebyla ještě definitivně vyřešena.

V oblasti požární ochrany našeho sboru byla hlavní náplní práce prevence a represe. V jarních měsících byly šesti dvoučlennými skupinami provedeny prohlídky stavu komínů, pořádku kolem nich a přístupových cest k nim. Dále se prováděla prohlídka topidel a elektrické instalace. Celkem bylo prohlédnuto 232 obytných budov a 8 provozoven.

Vladimír Obůrka č. p. 252 provedl školení 17 členů zásahové jednotky. Její akceschopnost je každoročně prověřována při okrskové soutěži v požárním sportu. Letos tuto soutěž organizoval náš sbor. Naše mužstvo se umístilo na 4. místě, i když předcházela příprava na tuto soutěž a většina členů očekávala lepší umístění.

V oblasti požární ochrany se cvičili i naši mladí požárníci. Zapojili se do mládežnické hry „Plmen“ a zúčastnili se branného závodu požárních družstev v Číhalíně, kde skočili na 8. místě. Pokračovat v soutěži pod vedením Libora Navrátila č. p. 224 a Bohumila Královského č. p. 231 budou v příštím roce na jaře.

Ostrý zásah byl pouze jeden, kdy na okraji Předína hořel autobus. Zásah byl však minimální, jelikož se jednalo o drobný požár motoru.

O požární vozidlo se po celý rok starali Ivo Michálek č. p. 150 a František Odrážka č. p. 224. Požární stříkačku opatroval Jaroslav Ježek č. p. 142 a Vladimír Obůrka č. p. 252. Požární výstroj a výzbroj byla uložena u pana Novotného č. p. 225.

V oblasti kultury jsme připravili dvě již tradiční akce: „Požárnický ples“ 20. ledna a „Pouťovou taneční zábavu“ 29. září. Obě akce přinesly naší org. i jistý finanční risk.

Celá naše členská základna má 53 členů, z toho 4 ženy. V tomto roce také přistoupili 3 noví členové: Jiří Ježek č. p. 246, Josef Jeřábek č. p. 74 a Martin Mikeš č. p. 237.

Na lednové členské schůzi byl zvolen do funkce předsedy Antonín Běhounek č p. 178. Složení výboru naší org. na výroční členské schůzi:

starosta: Antonín Běhounek č. p. 178
zástupci starosty: Vladimír Obůrka st. č. p. 143, Bohumil Novák č. p. 170
velitel: Vladimír Obůrka ml. č. p. 252
strojník: Jaroslav Ježek č. p. 142
refer. prevence: Zdeněk Ondráček č. p. 190
ref. CO: Jiří Svoboda č. p. 8
hospodář: Frant. Odrážka č. p. 224
vzdělavatel: Libor Málek č. p. 89
org. ref.
refer. mládeže: Libor Navrátil č. p. 224
refer. MTZ: Jiří Novotný č. p. 225
kronikář: Zdeněk Skála č. p. 9

1991

Tento rok, který byl ve znamení pokračujících změn ve společnosti i v normálním životě, přinesl nové věci i v hasičské oblasti. Byla založena „Hasičská vzájemná pojišťovna“ HVP, z jejíž prostředků by se měly hradit náklady na požární ochranu jak preventivní tak represivní.

Po vzniku HVP si náš sbor zakoupil 10 akcií v hodnotě 10000 Kč, čímž se přímo zapojil do budován této instituce.

V tomto roce začal také vycházet nový hasičský tisk – dvouměsíčník „Hasičská revue“ a čtrnáctideník „Hasičské noviny“. Obojí tisk naše organizace objednala.

Dne 16. a 17. března byly prováděny preventivní prohlídky v obci. Osvědčené dvojice provedly prohlídky komínů a uskladnění hořlavých látek v jejich blízkosti. Převážná většina objektů byla v pořádku a u některých drobných závad bylo doporučeno jejich odstranění. Ostrý zásah nebyl v tomto roce žádný.

V rámci aktivního výcviku hasičů se naše jednotka zúčastnila soutěže v požárním sportu v Opatově, kde skončila na třetím místě. Lepšímu umístění našeho družstva zabránil malý kamínek, který v rozhodující chvíli ucpal proudnici pravého proudu a tím znemožnil shození terče.

V kulturní oblasti byly uspořádány:

26. ledna ples a 28. září taneční poutní zábava. Obě akce přinesly našemu sboru finanční zisk, o který se však zasloužila hrstka členů, která zvláště s úklidem po akcích měla problémy. Tyto, ale i jiné problémy byly projednávány na pěti členských a dvou výborových schůzích. Dne 21. prosince na výroční členské schůzi bylo popřáno mnoho štěstí a zdraví do dalších let pánům Stanislavu a Zdeňkovi Augustinovým u příležitosti jejich životních jubileí.

K datu výroční členské schůze byly všem členům vyměněny členské průkazy. Náš sbor čítal 50 členů.

Členskou základnu našeho sboru v tomto roce opustil pan Milan Havel č. p. 140, který po krátké nemoci ve věku 58 let zemřel. Obětavým členem sboru v Předíně byl od roku 1953.

1992

V tomto roce se začala stavět nová hasičská zbrojnice u kulturního domu v Předíně. I členové našeho sboru se zapojili do jejího budování formou brigádnické činnosti. Dne 17. 7. se konala velká brigáda při budování hrubé stavby a zúčastnilo se jí 20 členů sboru.

Na jaře náš sbor dostal za finančního přispění České pojišťovny hasičské auto. Je to starší cisternová stříkačka s vodním dělem a výbavou, která byla v užívání okresní zásahové jednotky.

Ostrý zásah byl v tomto roce jeden. Hořel les Frenštát. Oheň zlikvidoval Vl. Obůrka cisternou vody.

V květnu uspořádali naši členové sběr železného šrotu.

Kulturní akce proběhly tradičně dvě. Ples 1. února a pouťová zábava 26. září. Oproti předešlým létům se zvýšil počet lidí při chystání a úklidu obou akcí.

Též došlo ke zvýšení odvodů do okresního sboru z 6 na 15 Kč.

Naše řady opustil pan Jar. Hrůza. Na valné hromadě byl za člena přijat pan Ivan Hons. Po skončení valné hromady konané 19. prosince 1992 měl SDH Předín 50 členů. Během roku proběhly 4 členské a 2 výborové schůze.

Za zmínku také stojí, že v tomto roce začala pojišťovat Hasičská vzájemná pojišťovna – původně měla začít v květnu, ale začala až v listopadu.

1993

Co se týká požární ochrany, byla činnost našeho sboru omezena pouze na kontrolu komínů 27. a 28. března po jednoleté přestávce. Většina domů byla z požárního hlediska v pořádku. Kulturní akce byly uspořádány dvě. Hasičský ples 23. ledna a pouťová zábava 2. října. Obě akce byly úspěšné a přínosné pro hasičskou pokladnu. Ostrý zásah nebyl v tomto roce žádný.

Ke konci roku zemřel mladý člen našeho sboru Martin Mikeš.

Během roku byly 4 členské schůze. Na konci roku měl náš sbor 49 členů, z toho 3 ženy.

1994

Pro hasiče byl tento rok zvláště důležitý, jelikož konečně po dlouhé době byla parlamentem schválena novela zákona o PO. Z této novely pro nás vyplývá spousta nových úkolů, ale hlavně v určitých oblastech změna našeho postoje.

V oblasti prevence byly opět provedeny preventivní prohlídky v domech a provozovnách a to 12. a 13. března.

Na sklonku tohoto roku opět vznikl při SDH Předín kroužek mladých hasičů pod vedením pana Jiřího Ježka ml.

1995

Hlavní událostí v našem SDH tohoto roku byla slavnostní valná hromada, konaná k příležitosti otevření nové hasičské zbrojnice v Předíně 1. dubna 1995 v zasedací místnosti hasičské zbrojnice. Během první části slavnostní valné hromady vystoupili pozvaní hosté a starosta SDH Předín p. Běhounek se svými projevy, ve kterých hodnotili budování nové hasičské zbrojnice a vyslovili poděkování všem, kdo se na této výstavbě podíleli. V další části programu byly předány medaile a čestná uznání.

Čestné uznání bylo předáno:
p. Antonínu Běhounkovi
p. Jiřímu Ježkovi ml.

Věrnostní medaile byla předána:
p. Zdeňku Ondráčkovi st.
p. Lad. Píšovi
p. Frant. Odrážkovi

Vyznamenáni byli též:
p. Vlad. Obůrka ml.
p. Mil. Píša
p. Ivo Michálek

Stužky k medaili za věrnost za 60 let aktivní práce v dobrovolné PO obdrželi:
p. J. Bartík
p. A. Vybíral

Po ukončení slavnostní valné hromady následovala prohlídka objektu nové hasičské zbrojnice, večeře a volná zábava, která se protáhla dlouho do noci.

Občané Předína si měli možnost prohlédnout tuto novou zbrojnici a také toho v hojném počtu využili. Teplé a suché léto přispělo k tomu, že se naši členové zúčastnili několika ostrých zásahů při likvidaci požárů.

10. července 1995 hořel dětský bunkr ve Žlíbkách. Příčina požáru byla asi dětská neopatrnost. K uhašení stačila jedna cisterna vody.

11. července 1995 hořela sekačka E280 na poli ke Štěměchům. Příčina byla zkrat v elektroinstalaci. Hašení se provedlo opět cisternou vody.

9. srpna 1995 hořelo v Opatově-Hutích. Oheň pravděpodobně založily děti. Nebyl hašen, kontrolovalo se pouze požářiště.

11. srpna 1995 hořely kombajny E514 a E516 v Opatově za bramborárnou. Příčinou bylo v jednom případě samovznícení a v druhém jiskra od drtiče slámy. Naši členové byli na místě jako druzí v pořadí.

12. srpna požár při sběru slámy u Frenštátu, který byl uhašen cisternou vody.

25. září 1995 hořel traktor E ŠT 180 při smykování za větrolamem mezi Předínem a Opatovem. Příčinou byla závada v elektroinstalaci. K hašení byla použita 1 cisterna vody. Vzniklá škoda byla asi 80000 Kč.

Náš sbor uspořádal v také v tomto roce tradiční kulturní akce.

Hasičský ples 18. února 1995 a pouťovou zábavu 30. září 1995, které přinesly našemu sdružení nemalý zisk asi 11200 Kč.

Úspěšně se vyvíjela též činnost mladých požárníků pod vedením pana Jiřího Ježka ml. Při soutěžích si vedli úspěšně.

V tomto roce také proběhlo 6 valných hromad. Bylo odhlasováno, že všichni členové, kteří dovrší 60 let věku, nebudou platit příspěvky.

Co se týká dění v SH ČMS, tak 1.–2. srpna 1995 proběhl 1. řádný sjezd SH ČMS v Českých Budějovicích.

1996

Byl rokem probíhajícím po prvním řádném sjezdu SH ČMS, tudíž rok věnovaný každodenní všední práci. SH ČMS po celý rok usilovalo o získání uznání práce hasičů jak u vlády naší republiky, tak i u jednotlivých občanů. Představitelé SH ČMS se mohli podílet na vypracování různých vyhlášek a nařízení, čímž pomohli vytvořit v mnoha případech solidní podmínky pro práci všech hasičů, a to jak profesionálních, tak i dobrovolných.

Na poli požární ochrany byla činnost našich členů omezena jen na jarní preventivní kontroly komínů a přístupových cest k nim. Díky mokrému a chladnějšímu létu nebyl ostrý výjezd k požáru žádný. Požární technika se však využila v tomto roce třikrát k čištění ucpaných kanálů a jednou ukázkově při soutěži mladých hasičů. O perfektní stav naší hasičské techniky se starali páni: Ivo Michálek, Jaroslav Ježek a Ivan Hons, kterým se také podařilo zprovoznit naší PPS 12.

Panu Ježkovi ml. se i v tomto roce podařilo udržet zájem dětí z naší školy o hasičskou problematiku. Naši mladí hasiči získali mnohá ocenění a poháry v různých hasičských soutěžích.

Hasičský ples a pouťová zábava byly opět našimi členy organizovány v lednu a koncem září a přinesly zisk do hasičské pokladny.

Na počátku roku zemřel náš dlouholetý člen Jan Bartík.

Opis kroniky, roky 1923–1929
Opis kroniky, roky 1930–1939
Opis kroniky, roky 1940–1949
Opis kroniky, roky 1950–1959
Opis kroniky, roky 1960–1969
Opis kroniky, roky 1970–1979
Opis kroniky, roky 1980–1989
Opis kroniky, roky 1990–1996

Příspěvek byl publikován v rubrice 1990–1996 se štítky , , a jeho autorem je StAu. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.