Opis kroniky, roky 1980–1989

I v osmdesátých letech se čile budovalo nejen ve světě a v naší republice, ale také v Předíně a v našem sboru dobrovolných hasičů (tehdy pojmenovaném Základní organizace Svazu požární ochrany – ZO SPO), ve kterém se budovala především žákovská a dorostenecká sportovní družstva. Jejich členové se na sportovištích objevovali celá osmdesátá léta, pro mnoho z nich to byla jen krátká epizoda v jejich životě, ale mnozí z nich zůstali hasičům věrní dodnes. A po těchto družstvech nezbyly jen jejich vlastní zážitky a výsledky, ale také první díl kroniky mladých požárníků, kterou vedli od roku 1981 po celá osmdesátá léta a na kterou navázali jejich následovníci na začátku devadesátých let druhým dílem.

Zpět ale ke kronice „celosborové“. Rok 1989 byl posledním rokem, o jehož průběhu provedl zápis tehdejší kronikář sboru – pan učitel Zabloudil. Ten byl ve sboru dlouhá léta vrcholným funkcionářem, po většinu času byl především jednatel a kronikář a ze zápisů z různých členských schůzí (které mimochodem prováděl s nesmírnou pečlivostí a popsal tak několik stovek stran tzv. hasičských protokolů) je zřejmé, že byl jednou z hlavních postav veškerého hasičského ruchu v naší obci. Další zápisy v kronice již provedli kronikáři jiní a nebyla to jediná změna, ke které na přelomu roků 1989 a 1990 ve sboru došlo. Malým náznakem jedné z nejvýraznějších změn v historii sboru je úplně poslední věta, kterou pan Zabloudil do kroniky zapsal – tedy poslední zápis z roku 1989.

Zajímavý je zápis z roku 1984, ve kterém je informace o získání mohutné staré hasičské kroniky z roku 1897. Mohlo by se snad zdát, že se jedná o „ztracenou“ kroniku sboru, o které dnes jen víme, že byla zakoupena a vyvázána (více v tomto článku), ale ze zápisu ze členské schůze, která se konala 28. června 1984, je zřejmé, že se jednalo o kroniku jinou. Je zde o ní napsáno: „Jaroslavu Ježkovi se podařilo získat“, poté jsou v zápisu vynechány necelé dva řádky místa a text pokračuje: „Protože toto dílo je dnes těžko dostupné a po stránce historie požární ochrany významné, bylo schváleno, aby bylo pro naši ZO zakoupeno za částku 100 Kčs.“

Kromě klasických zápisů z každého roku je v kronice zapsán i projev k 90. výročí založení našeho sboru z roku 1987.

Níže uvedené opisy jsou uvedeny doslovně – dle zápisů v kronice a včetně členění na odstavce.


1980

Na funkční období 1980–1981 byl zvolen tento výbor základní organizace SPO v Předíně:

předseda: Obůrka Vladimír, č. 143 – člen JZD
místopředseda: Novák Bohumil, č. 170 – dělník
ref. pol. vých. práce: Svoboda Jan, č. 8 – člen JZD
ref. prevence a CO: Ondráček Zdeněk, č. 227 – člen JZD
velitel: Ježek Jiří, č. 152 – člen JZD
jednatel: Zabloudil Jan, č. 231 – uč. v. v
hospodář: Odrážka František, č. 224, člen JZD
mat. tech. ref.: Novotný Jiří, č. 225, kovář JZD
ref. žen: Marečková Božena, č. 192, dělnice
strojmistr: Michálek Ivo, č. 150, automech. JZD
strojník: Ježek Jaroslav, č. 142, člen JZD
revizoři účtů:
Vybíral Adolf, č. 191, děl. důch.
Bartík Jan, č. 211, děl. důch
Brabenec František, č. 68, dělník

V tomto roce se podařilo opět utvořit nový kolektiv mladých požárníků. Iniciátory této akce byli členové František Fatrla a František Oliva, kteří shromáždili 12 žáků naší školy ve věku od 9 do 13 let, vesměs členů pionýrské organizace. Byli to tito žáci-pionýři: Novotný Vladimír, Bouda Petr, Šindelář Pavel, Píša Ladislav, Oliva Petr, Fatrla Pavel, Bouda Pavel, Doležal Petr, Královský Bohumil, Navrátil Martin, Navrátil Libor a Navrátil Vladimír.

Také stav členské základny vzrostl o čtyři členy; přistoupili do sboru: Píša Miloš, Málek Libor, Jiří Leixner a Josef Leixner. Ke konci funkčního období čítá ZO 49 členů, t.j. 45 mužů a 4 ženy.

Velká pozornost byla věnována propagaci požární ochrany v místním rozhlase, která vyvrcholila v akci „Březen – měsíc požární ochrany“ provedením preventivních domovních prohlídek a 9. května pak opět Dnem otevřených dveří požární zbrojnice. Tak se stalo, že celá zbrojnice, výstroj a výzbroj byla řádně vyčištěna a upravena.

Praktické znalosti prokázali naši členové na okrskové soutěži v Předíně dne 17. 5. Tady jsme obsadili 1. a 2. místo. Na oblastní soutěži v Petrovicích dne 14. 6. umístili jsme se na 1. a 13. místě a na okresní soutěži dne 29. 6. v Náměšti nad Oslavou na 5. místě. Byli jsme i v Jindřichovicích 6. 7. na přátelské soutěži, kde jsme dosáhli 3. místa.

Na jaře 28. 3. účastnili jsme se okrskového cvičení v Opatově, kde jsme se seznámili s použitím pěny. Velitel pracoval s mladými členy podle plánu VR 1980. Po okrskovém školení o odznak „Vzorný požárník III. stupně“ podrobilo se předepsaným zkouškám 5 požárníků.

Kromě pravidelných společenských podniků – požárnického plesu dne 19. 1. a pouťové zábavy dne 27. 9. – uspořádali jsme také po okrskové soutěži dne 17. 5. taneční zábavu a pro členy autobusový zájezd do Moravského krasu a do Rakvic (5. 7.).

Materiální vybavení sboru je dobré. Požární vozidlo zn. „Robur“ i motorová stříkačka jsou v socialistické péči strojmistra Ivo Michálka a strojníka Jaroslava Ježka. Starou stříkačku dal do pořádku František Oliva. Byl zakoupen kompletní přiměšovač a pračka na hadice.

Na výroční schůzi dne 18. 10. byli vyznamenáni tito členové:

čestným uznáním okresního výboru – preventista Chaloupek Antonín, strojník Ježek Jaroslav a dřívější velitel Novotný Jiří, medailí věrnosti – „Za věrnost“: Marečková Božena, Michálková Julie, Obůrka Vladimír, Novák Bohumil, Augustin Stanislav a Jan Svoboda.

1981

Výbor organizace se nezměnil a zůstal v této sestavě pro rok 1981 až 1982. Zato se rozrostl kroužek mladých požárníků na 20 členů. Aby se lépe pracovalo, byl rozdělen na družstvo mladších a na družstvo starších žáků. V tomto roce přistoupili tito žáci-pionýři: Lusk Josef, Vítů Pavel, Tománek Stanislav, Kalenda Petr, Skála Zdeněk, Pospíchal Milan, Ježek Jiří a Šindelář Josef.

Žáci mají o požární ochranu zájem, zúčastňují se rádi soutěží a srazů a vedou si také svou kroniku. Za odměnu zúčastnili se zájezdu do Havlíčkova Brodu, kde se konala 4. mezinárodní soutěž pionýrů – mladých požárníků.

Opět byly provedeny preventivní prohlídky ve všech obytných domech i v provozovnách, byla připravena požární zbrojnice na Den otevřených dveří a prosloveno několik krátkých relací v místním rozhlase v „Březnu – měsíci požární ochrany“. A přesto přece došlo k ohni v domě č. 121. Náhodou byl oheň včas zpozorován, a tak rychlým zásahem bylo zabráněno jeho rozšíření.

23. května účastnili jsme se jedním družstvem mužů okrskové soutěže v Opatově a umístili jsme se na 2. místě.

Ze společenské činnosti uvádím opět požárnický ples (24. 1.) a pouťovou taneční zábavu (26. 9.).

Pokud se týče výstroje a výzbroje byly zakoupeny pracovní kalhoty a bluzy pro muže za 1458 Kč, oblečení pro mladé požárníky za 2756 Kč a přetlakový ventil za 750 Kč.

Ke konci roku vykazujeme 47 členů, z toho je 43 mužů a 4 ženy. Během roku se odstěhoval Jan Píša a zemřel obětavý preventista a elektrikář Antonín Chaloupek ve věku necelých 60 let.

Podle zápisů brigád na MNV odpracovali naši členové na stavbě vodovodu 331 hodin a na stavbě mateřské školy 330 hodin, celkem tedy 661 hodin. Placení brigádníci z našich řad odpracovali 1922 hodin. To jistě svědčí o uvědomělosti a obětavosti našich požárníků.

1982

Výbor organizace byl doplněn referentem mládeže Františkem Olivou a jeho pomocníkem Františkem Fatrlou, kteří 11. 7. 1980 vlastně založili a začali pracovat s mladými požárníky v tzv. kroužku MP.

Letos pracovali podle směrnice hry „Plamen“, které vyhlásil Federální výbor SPO. Do soutěže se přihlásila obě družstva; starší žáci se umístili na 8. místě, mladší na 18. místě. Protože se starší umístili mezi 20 nejlepšími, byli pozváni na slavnostní sraz na Vranově nad Dyjí a tam z rukou tajemníka OV Luďka Vejmelky obdrželi putovní vlajku a dva modré skleněné poháry s emblémem našeho Svazu.

Družstvo mužů, doplněné několika mladšími členy, účastnilo se okrskové soutěže 15. 5. v Brtničce a umístilo se překvapivě na 1. místě, v oblastním kole v Petrovicích dne 29. 5. na 12. místě z 35 soutěžních družstev. V družstvu byli: Ježek Jaroslav, Ježek Jaroslav ml., Dostál Luboš, Dostál Rostislav, Tománek Pavel, Šilhavý Karel, Málek Libor a Píša Miloš.

Byly provedeny domovní preventivní prohlídky, otevřeny dveře požární zbrojnice a propagována požární ochrana nejen místním rozhlasem, ale i ve veřejné skříňce u autobusové čekárny.

Uspořádali jsme požárnický ples s hudbou „Dominik“ (16. 1.) a pouťovou taneční zábavu s brtnickou „Vysočankou“ (2. 10.).

17. července jsme uspořádali autobusový zájezd do Kutné Hory a okolí pro členy a jejich rodinné příslušníky.

Vysoko jsme překročili náš socialistický závazek: na výstavbě mateřské školy jsme odpracovali 3139 hodin, na stavbě vodovodu 655 hodin, sebrali 87 metráků starého železa a 420 kg starého papíru.

Stav členstva 46 = 42 + 4.

1983

Také v tomto roce jsme věnovali velkou pozornost požární prevenci. Zjara byly provedeny protipožární prohlídky v 226 domech a v 7 provozovnách. Praktická cvičení byla konána během roku podle VR 83 a zvláště před okrskovou soutěží, která se konala u nás 21. 5. na sportovním hřišti na Oboře. Umístili jsme se v ní na 1. místě. Ve vítězném družstvu byli: Dostál Lubomír, Obůrka Vladimír ml., Píša Miloš, Leixner Jiří, Leixner Josef, Dostál Rostislav a Šilhavý Karel.

Mladí požárníci pracují podle nových směrnic vyhlášených Federálním výborem SPO. Ve hře „Plamen 83“ umístilo se družstvo chlapců na 13. místě a družstvo dívek na 21. místě (bylo to družstvo smíšené, protože dívek bylo ještě málo).

Během roku přistoupili 3 členové – Dostál Lubomír, Dostál Rostislav a Tománek Pavel – ale zemřeli tři starší členové, kteří dlouhá léta stáli na stráži požární ochrany naší obce a plnili poctivě úkoly vyplývající z dobrovolného členství v naší organizaci. Dne 12. 1. zemřel Pospíchal František ve věku necelých 71 let – byl členem 30 let, dne 18. 4. zemřel Zvěřina Eduard ve věku necelých 74 let – byl členem 48 let a dne 11. 8. zemřel Svoboda Jan ve věku 61 let – byl členem 32 let.

Základní organizace čítá tedy zase 46 členů, tj. 42 mužů a 4 ženy.

Naším společenským podnikem byla poutní taneční zábava (1. 10.). Během roku byly provedeny dvě politickovýchovné besedy na téma „Závěry VI. sjezdu SPO“ a „Světová shromáždění za život a mír, proti jaderné válce“. Odeslali jsme též mírovou rezoluci České národní radě v Praze.

Naši členové opět plnili socialistický závazek a odpracovali 3247 hodin při výstavbě mateřské školy, 877 hodin na výstavbě vodovodu, 300 hodin při pomoci zemědělské a 50 hodin při údržbě požární techniky a při prevenci vůbec. Na konci roku byly provedeny doplňovací volby výboru. Za zemřelého Svobodu Jana byl zvolen ref. vých. polit. práce Libor Málek z č. 89, za ref. žen Marie Ježková (č. 142) a za kronikáře František Fatrla (č. 227).

Na výroční schůzi předal zástupce OV naší ZO „Čestné uznání OV za obětavou práci v požární ochraně“.

Dále vyznamenáni byli tito členové:
čestným uznáním ZO: Obůrka Vladimír ml. a Píša Miloš,
odznakem „Za příkladnou práci“: Ondráček Zdeněk a Ježek Jaroslav,
čestným uznáním OV: Odrážka František,
medailí „Věrnosti“: Augustin Zdeněk za 20 let, Brabenec František za 20 let a Polívka Jaroslav za 30 let členství,
stužkou k medaili „Věrnosti“: Vybíral Adolf za 40 let, Obůrka Vladimír st. a Zabloudil Jan za 30 let členství.

1984

Protože byly členům vydány nové členské průkazy, byla provedena nová evidence členstva. Ze ZO bylo odhlášeno 5 členů, kteří se z Předína odstěhovali (Mouca Frant., Vetchý Jiří, Spurný Karel, Horký Stanislav a Marečková Božena). Výbor všem těmto členům písemně poděkoval za práci a doporučil jim, aby se přihlásili u nejbližší organizace v místě svého nového bydliště.

Během roku přistoupili dva noví členové, kteří se hned ujali děvčat – žákyň v požárnickém kroužku. Jsou to manželé Kašparovi Eva a Věroslav.

Evidujeme celkem 75 osob. Z toho je 10 žákyň, 13 žáků, 8 dorostenců, 40 mužů a 4 ženy. Jako dorostenci přešli do sboru bývalí žáci – mladí požárníci; jsou to Buda Pavel (1968), Královský Bohumil (1969), Navrátil Libor (1969), Navrátil Martin (1967), Novotný Vladimír (1967), Píša Ladislav (1968), Šindelář Josef (1967) a Šindelář Pavel (1969). K jejich dalšímu vedení si je vzal na starost strojník Ježek Jar.

Družstvo žákyň vedla nová členka Eva Kašparová. V družstvu byly: Věra Kašparová, Eva Kašparová, Vlasta Královská, Renata Týmová, Marta Olivová, Iva Ondráčková, Hana Suchnová, Lída Šindelářová, Dáša Zelenková a Petra Zelenková. – V soutěži „Plamen 84“ obsadila 15. místo dne 6. 5. v Petrovicích a 19. 5. na okrskové soutěži ve Štěměchách předvedly požární útok mimo soutěž.

Družstvo žáků vedli členové – ref. mládeže Frant. Oliva a pomocník Frant. Fatrla, oba již zkušení instruktoři. V družstvu byli tito žáci: Bílek Martin, Jeřábek Joža, Ježek Jiří, Lusk Tomáš, Navrátil Jiří, Navrátil Ladislav, Ondráček Zdeněk, Pokorný Alois, Tománek Stanislav, Vítů Pavel a Zadražil Radek.

Ti – v soutěžní hře „Plmen 84“ – umístili se v oblastním kole dne 6. 5. v Petrovicích na 2. místě, a proto postoupili do okresního kola v pionýrském táboře Strážov v Brodcích dne 25.–27. 5. Tam se umístili na 6. místě z 24 nejlepších družstev na okrese. – Vystoupili také na MDD v Hrealticích, kde také soutěžili a získali 2. místo.

Naši dorostenci se zúčastnili okrskové soutěže ve Štěměchách 19. 5. a umístili se na 2. místě. Také při námětovém cvičení na objekty našeho JZD v Předíně dobře obstáli.

Na zvláštním odb. školení o odznak „Vzorného požárníka III. stupně“ obstálo 9 členů-mužů. I v tomto roce proběhly jarní prevent. prohlídky, ale nekonal se „den otevřených požárních zbrojnic“, protože MNV zde uskladnil stavební materiál. Auto a stříkačka jsou zatím uloženy v objektu našeho JZD.

Ze společenských akcí uvádím požárnický ples (21. 1., hudba „Klub“ z Telče) a poutní zábava (29. 9.) s oblíbeným „Kvintonem“. Odměnou všem byl autobusový zájezd do jižních Čech dne 14. července 1984.

Také se socialistickým závazkem na počest 120. výročí vzniku dobrovolné požární ochrany a 40. výročí SNP jsme se čestně vyrovnali.

Při údržbě požární techniky a tech. prostředků bylo odpracováno 100 hodin, při výstavbě mateřské školy a vodovodu 2527 hodin, při údržbě životního prostředí 200 hodin a nasbíráno 1450 kg starého železa.

Materiálně technické vybavení je dobré, pož. vozidlo i stroj jsou stále v socialistické péči a ve stálé pohotovosti; zakoupili jsme dvoje hodinky-stopky, získali 10 kusů vycházkových stejnokrojů, 10 brigadýrek; strojník Ježek Jaroslav získal pro ZO mohutnou starou „Hasičskou kroniku“ z roku 1897.

Opomenul jsem napsat jména těch, kteří získali odznak „Vzorného požárníka III. stupně“. Jsou to: Dostál Rostislav, Krutiš František, Leixner Jiří, Leixner Josef, Málek Libor, Michálek Ivo, Odrážka František, Píša Miloš a Tománek Pavel.

Také naše finanční hospodaření je dobré. Svědomitý hospodář František Odrážka hlásí, že k 5. 12. 84 máme celkem 34850,85 Kč.

Na výroční schůzi dne 15. 12. 1984 předal zástupce OV s. Dvořák z Hor tato vyznamenání:

medaili Věrnosti za 30 let členství Milanu Havlovi a Josefu Krutišovi, čestné uznání OV Františku Brabencovi, Františku Krutišovi, Ivu Michálkovi a Adolfu Vybíralovi. Odznak „Za příkladnou práci“ Vladimíru Obůrkovi st. a Bohumilu Novákovi.

1985

V tomto roce bylo v evidenci celkem 77 osob. Z toho bylo 42 mužů, 4 ženy, 8 dorostenců a 23 mladých požárníků. Během roku vstoupili do organizace dva muži – Augustin Stanislav ml., učitel a Svoboda Jiří, stavební technik.

Velmi aktivní byli mladí požárníci, kteří jsou rozděleni na dvě družstva. Družstvo chlapců vedou Fatrla Frant. a Fr. Oliva. Na oblastním kole v Petrovicích umístili se na 2. místě a v okresním kole v Biskupicích na 9. místě z 25 nejlepších PO oddílů mladých požárníků.

O dívky se starají manželé Kašparovi. Také ony zúčastnily se oblastního kola, kde dosáhly 9. místa, ale dále se neprobojovaly.

Také dorostenci soutěží. Stará se o ně strojník Ježek Jaroslav. Na oblastní soutěži v Petrovicích se umístili na 3. místě a na okrskové soutěži na Horách byli také třetí (23. 6.).

Družstvo mužů za vedení velitele Ježka Jiřího zúčastnilo se 17. 6. okrskové soutěže v Opatově a v červenci námětového cvičení na objekty JZD.

Velmi zdařilé byly i naše společenské podniky – požárnický ples a pouťová taneční zábava – které se těšily pěkné návštěvě.

27. 7. jsme uspořádali autobusový zájezd do Přibyslavi a okolí, při čemž jsme navštívili v zámku metodické centrum a stálou výstavu požární ochrany.

Na výroční schůzi dne 26. 10. byla opět udělena tato požárnická vyznamenání:

Madaile „Za věrnost“ Romanu Božejovskému z č. 98 a z č. 136, oběma za 20 let členství, Jaroslavu Hrůzovi za 30 let členství a Janu Zabloudilovi Čestné uznání krajského výboru SPO.

1986

Na výroční schůzi konané dne 26. října 1985 byl na léta 1986–1987 zvolen tento nový výbor ZO:

předseda: Fatrla František, člen JZD, nar. 1943, č. 227
místopředseda: Novák Bohumil, dělník, nar. 1924, č. 170
ref. pol. vých. práce: Málek Luboš, dělník, nar. 1958, č. 89
ref. prevence a CO: Ondráček Zdeněk, člen JZD, nar. 1950, č. 227
velitel: Obůrka Vladimír ml., člen JZD, nar. 1957, č. 143
jednatel: Svoboda Jiří, stav. technik, nar. 1960, 1960, č. 8
hospodář: Odrážka František, člen JZD, nar. 1953, č. 224
org. referent: Píša Miloš, dělník, nar. 1957, č. 116
mat. tech. ref.: Novotný Jiří, člen JZD, nar. 1939, č. 225
ref. mládeže: Stanislav Augustin ml., učitel, nar. 1952, č. 230
ref. žen: Ježková Marie, dělnice, nar. 1944, č. 142
kronikář: Fatrla František, člen JZD, nar. 1943, č. 227
revizoři:
Vybíral Adolf, dělník, nar. 1906, č. 191
Bartík Jan, dělník, nar. 1910, č. 211
Brabenec František, dělník, nar. 1935, č. 68
členové výboru:
Obůrka Vladimír, člen JZD, ner. 1925, č. 143 – II. místopředseda
Kašpar Věroslav, člen JZD, nar. 1951, č. 225 – pom. ref. mládeže
Ježek Jaroslav, člen JZD, nar. 1940, č. 142 – strojník
Michálek Ivo, člen JZD, nar. 1951, č. 150 – strojmistr

Také v tomto roce jsme se věnovali prevenci. Byly předneseny krátké referáty o požární ochraně ve školách (MŠ, ZŠ) a v místním rozhlase. Provedeny domovní protipožární prohlídky. Případné represi věnovalo se na pravidelném školení podle VR 86 17 členů zásahové jednotky. Účastnili jsme se okrskové soutěže v Předíně (1. místo!) a okresního kola ve Vladislavi.

Také mladí požárníci pilně cvičili s novým vedoucím a účastnili se okresního kola v celostátní hře „Plamen“ 86 a dosáhli 4. místa.

Členové připravili tradiční požárnický ples, pouťovou a taneční zábavu a plnili socialistický závazek.

V tomto roce přistoupili do ZO tři noví členové: Sedláček Zdeněk, Kalenda Josef a Běhounek Vítězslav. Na konci roku čítá ZO 48 členů, t.j. 36 mužů, 8 dorostenců a 4 ženy. – 13. 7. opustil náhle naše řady obětavý člen František Brabenec ve věku necelých 51 let.

1987

V tomto roce jsme si připomněli 90. výročí založení dobrovolného sboru hasičského v Předíně. Všecka naše činnost během roku byla zaměřena k plnění daných úkolů jak v prevenci, tak i v represi a k přípravě oslavy tohoto významného výročí.

Oslava byla provedena 6. června odpoledne. Po slavnostním nástupu všech účastníků domácích i přespolních před společenským domem F. Honse prošel obcí průvod na sokolské hřiště na Oboře. Do kroku hrála hudba z místního rozhlasu, protože jsme jinou nemohli sehnat. V průvodu jela historická požární vozidla i moderní požární technika s požárníky. Práci s ní předvedli požárníci na sportovním hřišti po ukončení okrskové soutěže požárních družstev. Z osmi soutěžících se naši umístili na druhém místě.

Po vystoupení všech požárníků konala se pak večer ve společenském domě slavnostní schůze ZO, na které o historii našich hasičů promluvil bývalý jednatel Zabloudil. Po schůzi se konala společenská zábava, při které hrála hudba OB ze Želetavy. Předseda OV SPO v Třebíči Oldřich Nedvědický a náčelník okresního sboru Jan Barák blahopřáli a předali do rukou předsedy naší organizace medaili „Za příkladnou práci“.

V průběhu roku byly provedeny některé změny ve výboru. Protože se odstěhoval náhle ref. mládeže Stanislav Augustin, nastoupili na jeho místo dorostenci Vladimír Novotný, Libor Navrátil a Bohumil Královský, kteří se budou společně starat o mladé požárníky. Také v tomto roce zúčastnili se MP ve hře „Plamen“; umístili se na 12. místě.

Také letos jsme uspořádali ples a pouťovou taneční zábavu.

P.S.
Protože předseda F. Fatrla se spokojil s funkcí, kterou loni (1986) převzal, vzdal se funkce kronikáře a navrhl, aby ji převzal bývalý jednatel Jan Zabloudil; stalo se tak na členské schůzi dne 11. 3. 1986.

90 let požárního sboru v Předíně

V tomto roce 1987 oslavuje naše dobrovolná požární ochrana v Předíně své 90. narozeniny. Nemáme sice starou hasičskou kroniku, ta se nám ztratila, ale zachovala se účetní kniha se zápisy z let 1897–1904. Z těchto zápisů se dozvídáme, že dne 18. srpna 1897 byla u firmy Smekal objednána čtyřkolová stříkačka s příslušenstvím a výzbrojí pro mužstvo za 1460 zlatých. Tato stříkačka byla skutečně dodána, 3. října slavnostně posvěcena a předána hasičskému sboru, který tenkráte čítal 33 aktivních a několik přispívajících členů.

Jména všech průkopníků hasičské myšlenky neznáme. Pravděpodobným zakladatelem sboru byl Jan Sklenář, řídící učitel, který zde působil v letech 1897–1920. On byl prvním pokladníkem a velitelem sboru.

V knize jsou také jména několik členů sboru, kteří pracovali jako revizoři účtů: Jindřich Šaroun, Alois Šilhavý, později Matěj Novák, František Mouca, Antonín Obůrka a František Šilhavý. Z přispívajících členů jsou uvedeni Antonín Krutiš, Tomáš Kacetl, František Štajner, Antonín Doležal, František Komárek, Antonín Vídenský a Karel Sobotka.

Na darech a podporách sehnal tenkráte sbor částku 362 zlatých 74 krejcarů.

Bylo to v době Rakousko-uherské monarchie, která příliš nepřála ustavování českých spolků. Zakládání dobrovolných hasičských sborů mělo v období tohoto národnostního a sociálního útlaku velký národně uvědomovací smysl. Shromažďování a cvičení hasičů, byla-li dobře vedena, vedla totiž masy našich lidí k probuzení národního uvědomění, ke zvyšování vzdělanosti a národní osvěty.

Všichni zajisté víte, že náš Svaz požární ochrany v ČSR je pokračovatelem bývalých dobrovolných hasičů, kteří 22. 5. 1864 – tedy před 123 lety – ve Velvarech na okrese Kladno položili první základní kámen k té veliké stavbě, k tomu velikému dílu budování dobrovolné organizace občanů bojujících proti požárům a jiným živlům. A po příkladu Velvarských vznikají pak hasičské sbory v dalších místech Čech a Moravy: 1868 v Třebíči, 1878 v nedalekých Kněžicích, 1882 v Rouchovanech, 1883 v Želetavě, Opatově a v Hrotovicích, 1885 v Jaroměřicích n. Rokytnou – abych uvedl alespoň několik sborů z našeho kraje.

Je jasné, že období, kdy se rodila dobrovolná organizace požární ochrany a dnešek se nedají srovnávat. Společné ale i přes tu dlouhou dobu zůstalo poslání: bojovat proti požáru! Změnily se však poměry a podmínky nejen v samé organizaci hasičů-požárníků, ale také v jejich vlastní práci. Vy starší si pamatujete, že po první světové válce měli požárníci práci těžkou i přes tu skutečnost, že ji vykonávali dobrovolně a nezištně. Jejich ušlechtilá a obětavá práce nebyla vždy náležitě oceňována, nedostávalo se jim od nikoho pravidelné podpory a často dlouho chyběla potřebná a moderní požární technika. Veškeré finanční prostředky, ať na výzbroj, výstroj nebo vlastní provoz, museli si hasiči zajišťovat sami formou příspěvků, sbírek, výtěžků ze zábav a plesů, výletů a divadelních představení, která za tím účelem pořádali.

Také u nás teprve díky pochopení předínského obecního zastupitelstva a honebního výboru v roce 1938 byla zakoupena a sboru předána (10. 7. 1938) dvoukolová motorová stříkačka i s výzbrojí za 30.000 Kč.

Teprve po 2. světové válce, v našem nynějším socialistické státě se nám požárníkům dostalo patřičného čestného místa ve společnosti, kde jsme se stali rovnocennými partnery s ostatními organizacemi a složkami Národní fronty.

Veškeren provoz požárních sborů je přímo napojen na finanční rozpočet národního výboru, ze kterého jsou hrazeny všechny výdaje spojené s touto činností. Náš socialistický stát převzal finanční břímě na sebe. Jen tak bylo možno dosáhnout toho, že máme dnes požární sbory s moderní protipožární technikou a potřebnou výzbrojí a výstrojí.

Pochopitelně postupně, v rámci finančních možností se stále zlepšují pracovní a provozní podmínky, provádí se výměna starší techniky za novou a moderní.

Také my jsme v roce 1975 získali přívěsnou motorovou stříkačku typu PPS-12 s kompletní výzbrojí v ceně 40000 Kč a v roce 1978 jako požární vozidlo starší nákladní auto značky „Robur“ v hodnotě 30000 Kč. Ještě nám chybí pořádná požární zbrojnice. Věříme však, že i ta v brzké době bude, ovšem musíme se o její výstavbu ve spolupráci s MNV a všemi složkami Národní fronty a občany přičinit a jak přijde čas, přiložit ruce k dílu.

Vážení přátelé a hosté, vedle likvidace požárů klademe dnes důraz na prevenci, t.j. na boj proti všem příčinám vzniku požáru. Proto školíme občany v protipožární ochraně, učíme je zacházet s hasícími přístroji, proto konáme pravidelně ročně protipožární domovní prohlídky a dohlídky, abychom upozornili včas na závady, které mohou způsobit požár.

Pracujeme také s naší mládeží již od roku 1956, abychom si vychovali své nástupce. Naši požárníci pomáhají ochotně všude, kde je toho zapotřebí, ať je to akce Z, či zemědělská nebo jiná brigáda,

Jestliže si dnes připomínáme již 90. výročí, výročí vzniku dobrovolné požární ochrany v Předíně, skláníme se s velikou úctou nad obětmi a prací našich předchůdců-hasičů a přejeme si i v dalším období pracovat ku prospěchu celé naší společnosti, pro další rozkvět naší organizace, pro socialismus a mír.

Ať tedy žije, ať rozkvétá a vnitřně se upevňuje naše předínská ZO SPO!

Zdar našemu Svazu požární ochrany v ČSSR! Zdar našim obětavým požárníkům!

1988

V tomto roce připomněli jsme si 40. výročí Vítězného února a 70. výročí vzniku ČSR – 28. říjen byl vyhlášen státním svátkem republiky.

Protože tento rok byl vyhlášen jako rok ochrany životního prostředí, kladli jsme ve své práci důraz na požární prevenci. Na jaře jsme provedli domovní protipožární prohlídky, proslovili několik vhodných relací a proškolili asi 17 členů zásahové jednotky v represivní činnosti.

Jedno družstvo mužů zúčastnilo se okrskové soutěže v sousedním Opatově a umístilo se na druhém místě. Také mladí požárníci se tu ukázali a umístili se na 1. místě. V celostátní soutěži „Plamen 88“ skončili na 15. místě. Soutěžili také o pohár „Bohemie“ v Kněžicích.

Ze společenských akcí uspořádali jsme tradiční požárnický ples s hudbou OB Želetava a pouťovou taneční zábavu, na které zahrál „Kvinton“ z Luk nad Jihlavou. Všechny tyto podniky byly velmi pěkně navštíveny a přinesly slušný finanční efekt.

Pro členy jsme zajistili zájezd do Brna na operetu R. Frimla „Rose Marie“.

Podařilo se získat dva nové členy – Radka Zadražila a Vladimíra Navrátila, ale zemřeli zase dva starší členové – 6. března Josef Kalenda ve věku 45 let a Roman Božejovský ve věku 80 let. Čest jejich práci a památce! Organizace čítá 50 členů.

Mat. tech. ref. Jiří Novotný má problém s uskladněním výstroje (stejnokroje); je potřeba výstavba nové a suché požární zbrojnice.

Na výroční schůzi byli vyznamenáni tito členové: Čestným uznáním OV: Málek Libor a Píša Miloš, medailí „Za věrnost“ za 10 let členství: Fatrla Fr., Ježek Jaroslav, Krula Josef, Obůrka Vlad. ml. a Obůrková Jaroslava, medailí „Za věrnost“ za 20 let členství: Augustin Zdeněk, Michálek Josef a Novotný Jiří, stužku k medaili „Za věrnost“ za 50 let členství Bartík Jan a Vybíral Adolf.

1989

Také v tomto roce byla hlavní náplní práce prevence a represe, tj. naučit sebe a ostatní občany umět předcházet požárům a pak, dojde-li k nim, umět správně zasahovat a oheň rychle likvidovat.

Proto jsme opět v jarním období provedli protipožární prohlídky ve všech obytných domech i v provozovnách. V místním rozhlase byly prosloveny k občanům krátké relace o nebezpečí vzniku požáru. Také na našich školách ve spojení s učiteli byly provedeny besedy o požární ochraně a upraveny vhodné nástěnky.

S represivní činností seznamoval členy velitel sboru Vladimír Obůrka mladší. Proškolil 17 členů zásahové jednotky, kteří se pak zúčastnili okrskové soutěže o nejlepší požární družstvo dne 3. června ve Štěměchách a umístili se na třetím místě.

V témž duchu se pilně cvičili i naši mladí požárníci pod vedením nových vedoucích – Josefa Šindeláře a Jiřího Navrátila – a zúčastnili se celostátní mládežnické hry „Plamen“ a oblastního kola v Kněžicích (29. 4.).

Naše ZO eviduje 49 členů, z toho je 46 mužů a 3 ženy. V tomto roce přistoupili 4 noví členové; jsou to student Zdeněk Skála z č. 9, učeň Jiří Navrátil z č. 231, učeň Zdeněk Ondráček (ml.) z č. 190 a dělník Miloš Horký z č. 177.

Do nenávratna odešli za našich řad dva členové. Dne 11. srpna zemřel náhle dlouholetý člen sboru pan Jaroslav Polívka z č. 88 ve věku 76 let. Povoláním strojní zámečník, později řidič autobusu ČSAD i našeho požárního vozidla a jeho obětavý opravář a údržbář, myslivec, muzikant, člen Sokola a Strany, nějaký čas i soudce z lidu – zkrátka obětavý člověk, který ani v důchodu nesložil ruce v klín, ale pracoval jako brigádník na stavbě našeho společenského domu.

Dne 7. září odešel tragicky mladý člen našeho sboru pan Vladimír Novotný z č. 225 ve věku 22 let. Byl členem oddílu MP, později dorostencem a členem a vedoucím MP. Nadějeplný život předčasně zhasl. Škoda dobrého chlapce.

Také letos jsme uspořádali tradiční požárnický ples dne 21. ledna s hudbou OZS Velké Meziříčí a pouťovou taneční zábavu dne 30. září s hudbou OB Želetava.

Na okrskové schůzi na Horách dne (datum v kronice chybí) připomenuli jsme si 125. výročí založení prvního sboru dobrovolných hasičů v českých zemích. Stalo se tak v obci Velvary na Kladensku, Dnes je v ČSR na deset a půl tisíce pokračovatelů-sborů a v nich přes pět set tisíc členů, kteří se hrdě hlásí k humánním myšlenkám ochránit životy, zdraví a majetek svých spoluobčanů a společnosti. Také jsme vzpomněli 70. výročí od ustavujícího sjezdu čsl. hasičstva, který se uskutečnil 21. 12. 1919 v Brně.

Na výroční schůzi dne 25. 11. 1989 byla kronikáři naší ZO Janu Zabloudilovi udělena medaile „Za zásluhy“ a „Pamětní list“ u příležitosti 125. výročí založení dobrovolné požární ochrany.

Během roku blahopřál výbor členům, kteří dovršili určité životní jubileum – 16. 11. Jiřímu Novotnému k padesátinám a 2. 12. Františku Urbánkovi k osmdesátinám.

Předseda ZO František Fatrla požádal ze zdravotních důvodů o uvolnění z funkce.

Opis kroniky, roky 1923–1929
Opis kroniky, roky 1930–1939
Opis kroniky, roky 1940–1949
Opis kroniky, roky 1950–1959
Opis kroniky, roky 1960–1969
Opis kroniky, roky 1970–1979
Opis kroniky, roky 1980–1989
Opis kroniky, roky 1990–1996

Příspěvek byl publikován v rubrice 1980–1989 se štítky , , a jeho autorem je StAu. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.