Opis kroniky, roky 1970–1979

V sedmdesátých letech vzrostly nároky na techniku používanou při řešení mimořádných událostí, především při likvidaci požárů. Také do předínské hasičárny se v té době dostaly důležité kusy techniky a spousta nové výstroje a výzbroje. V roce 1975 byla předínskému sboru přidělena přenosná požární stříkačka PPS-12R (tzv. „dvanáctka“) s příslušenstvím, což je typ, který mnozí dobrovolní hasiči využívají dodnes a stal se základem pro dnešní sportovní stroje. Pro převoz vybavení k zásahům bylo tehdy běžné používat upravené nákladní automobily. Náš sbor k tomuto účelu využíval vůz Garant, který byl v roce 1978 nahrazen vozidlem Robur.

S novou technikou přicházeli během sedmdesátých let do sboru i noví členové, mnozí z nich jsou členy sboru dodnes. Hasiči byli i díky těmto mladým členům velice aktivní a běžně pořádali kromě tradičního plesu i dvě pouťové zábavy. Téměř po celá sedmdesátá léta pořádali pro veřejnost Dny otevřených požárních zbrojnic – však se také díky nové technice bylo čím chlubit. V druhé polovině 70. let pak členové sboru odpracovali tisíce brigádnických hodin na stavbě dnešního Kulturního domu a hasiči byli také prvním spolkem, který uspořádal ve zbrusu nové budově společenskou akci – 29. 9. 1979 se zde konala hasičská pouťová zábava.

Níže uvedené opisy jsou uvedeny doslovně – dle zápisů v kronice a včetně členění na odstavce.


1970

Výbor MJ zůstal opět na další dvouleté funkční období 1970–1971. Jenom byli zvoleni noví revizoři účtů – Adolf Vybíral č. 191 a Bohumil Obůrka č. 187.

Počet členů se nemění, je stále 35 členů = 33 m + 2 ž. Byly provedeny domovní protipožární prohlídky, při nichž shledány závady zvláště na komínech. MNV zajistil ihned cihly na jejich opravu.

15. 5. byla provedena vyššími orgány okresu prověrka připravenosti požárního sboru a byl doplněn požární řád obce. Stručný výtah požárního řádu byl 2 × vyhlášen v místním rozhlase a vyvěšen po určitou dobu – v době žní – v místní skříňce na autobusové zastávce a v budově MNV u pošty.

Bylo zakoupeno 10 kusů prac. stejnokrojů a lehátko do pož. zbrojnice za 2386 Kč.

Požární zbrojnice byla nově vybílena, pořádně uklizena, vrata nově natřena a všechny hadice přeloženy.

Je třeba ještě opravit podlahu ve služební místnosti požární zbrojnice a dát opravit auto Garant i požární stříkačku, které často vynechávají.

Pořádali jsme opět tradiční naše společenské podniky – 7. 2. požárnický ples a 2 × poutní taneční zábavu – 3. a 4. 10.

1971

Výbor MJ zůstal nezměněn.

Během roku zemřeli dva členové. Dne 18. 6. zemřel po těžké nemoci ve věku 47 let Bohumil Obůrka, který byl po 20 let naším členem, v poslední době pracoval jako člen revizní komise. Rád hrával divadlo, maloval plakáty, organizoval a sportoval (hokej, kopaná). Rozloučili jsme se s ním dne 24. 6. na našem hřbitově, nad hrobem promluvil ref. CO, řed. školy Jan Šindelář.

Dne 21. 11. zemřela ve věku 55 let členka Žofie Obůrková, která patřila mezi naše první – ženy požárnice, které vstoupily do sboru v roce 1958.

Stav členské základny tedy je 34 členů = 32 m. + 2 ž. Byly provedeny už tradiční jarní protipožární prohlídky, na 16. 5. připraven Den otevřených dveří pož. zbrojnic a dána do náležitého pořádku celá pož. zbrojnice. Také všechny stroje – auto i stříkačka – byly dány do pořádku; zasloužili se o to dva členové – Roman Božejovský a Přibík, člen sboru ze Štěměch.

Členové MJ zúčastnili se všech oslav a aktivů v obci, podíleli se na organizaci voleb do zastupitelských orgánů (kandidoval člen Jan Svoboda) a uspořádali tradiční požárnický ples (30. 1.) a poutní zábavu (2. a 3. 10.).

1972

Výbor MJ zůstal stejný jako v minulých dvou letech, jenom do revizní komise byli zvoleni noví členové – Adolf Vybíral a Bohumil Novák.

Stav členské základny se nezměnil, voláme po mladých členech. Během roku se přihlásil pouze Jaroslav Ježek z č. 142. Celkem je tedy 34 členů, z toho 32 mužů a 2 ženy.

Dne 19. 11. zemřel dlouholetý a obětavý člen sboru Rudolf Svoboda ve věku 89 let. Ač invalidní důchodce – po těžkém úrazu na železnici – vstoupil v roce 1918 do hasičského sboru a setrval v něm plných 54 let. Ať jako prostý člen, ať jako funkcionář – předseda a nakonec jako revizor konal své dobrovolné povinnosti co nejlépe, byl příkladem pro mladé. 21. 11. jsme ho doprovodili na náš hřbitov a tam se s ním jménem MJ rozloučil jednatel Zabloudil.

Na úseku požární ochrany obce provedli jsme domovní preventivní prohlídky i dohlídky.

6. srpna zúčastnili jsme se okrskového cvičení na Horách a podíleli se na dvou cvičeních s občany v rámci CO.

Jedinou naší společ. zábavou byl 12. 2. požárnický ples. Byl to poslední ples v pohostinství Jednoty u Rambousků, protože se celá budova bude přestavovat.

1973

Výbor MJ zůstal beze změny.

Aby konečně přibylo členů a dalo se utvořit i požární družstvo v našem JZD, naplánovali jsme na neděli 13. května opravdový nábor nových a zvláště mladých členů. Akce se setkala s porozuměním a za podpory JZD, MNV a místní org. KSČ. Navštívili jsme několik vytypovaných mladých občanů a pohovořili s nimi o požární ochraně a jejím významu. Samozřejmě pozvali jsme je na naši výroční schůzi. Opravdu přišli, podepsali přihlášky a hned jsme pro ně objednali služební požárnické stejnokroje. Bylo získáno 9 členů. Byli to: Fatrla František, Krula Josef, Krutiš František, Michálek Ivo, Mikeš Miroslav, Novotný Jiří, Oliva František, Šindelář František a Zdeněk Ondráček. Tak naše členská základna vzrostla na 43 členů, t.j. 41 mužů a 2 ženy.

15. 3. napsali jsme žádost o přidělení nové požární stříkačky a zaslali ji na OIPO v Třebíči. 28. 3. byla provedena komplexní prověrka požárnické ochrany v Předíně a potom jednáno o nové požární stříkačce.

Ve dnech 12.–13. 5. vykonali jsme jarní domovní preventivní prohlídky a na podzim dohlídky, kde zvláště bylo potřeba.

Na 20. května jsme připravili Den otevřených dveří požárních zbrojnic, a proto jsme celou zbrojnici, výzbroj a výstroj dali do nejlepšího pořádku. 17. 6. zúčastnili jsme se oslavy 90. výročí sboru v Opatově, kde zároveň otevírali novou požární zbrojnici.

Ve dnech 9.–15. 7. konala se v Brně V. mezinárodní soutěž požárních družstev; zúčastnili se jí od nás dva delegáti – Jar. Polívka a Jan Zabloudil – v sobotu 14. 7.

 Byla doplněna výstroj a výzbroj zakoupením 10 kusů kompl. stejnokrojů, 9 párů gum. holinek a nabíječky.

1974

Na výroční schůzi dne 6. ledna 1974 byl zvolen opět na dvouleté funkční období (1974–1975) nový výbor MJ. Byli do něho zvoleni již i noví členové.

Výbor vypadal takto:
předseda: Obůrka Vladimír, člen JZD, č. 143
místopředseda: Bouda Jan, důch. JZD, č. 76
velitel: Novotný Jiří, kovář JZD, č. 225
ref. pol. vých. práce: Svoboda Jan, člen JZD, č. 8
ref. prevence: Augustin Stanislav, dělník, č. 191
ref. organizační: Havel Milan, zam. ČSP, č. 140
ref. mat. technický: Bartík Jan, dělník důch., č. 211
ref. CO: Ondráček Zdeněk, člen JZD, č.
ref. žen: Marečková Božena, dělnice, č. 192
jednatel: Zabloudil Jan, učitel, č. 2
hospodář: Šindelář František, člen JZD, č. 16
strojník: Ježek Jaroslav, člen JZD, č. 142
strojmistr: Michálek Ivo, automechanik JZD, č. 150

Revizní komisi tvořili:
Adolf Vybíral, děl. důch., č. 191
František Fatrla, zootechnik JZD, č.
František Oliva, skladník JZD, č.

Početní stav ZO vykazuje 42 členů, z toho 40 mužů a 2 ženy.

Na úseku požární ochrany obce byly provedeny tradiční jarní preventivní prohlídky koncem měsíce dubna, 19. 5. byla otevřena požární zbrojnice a 13. 7. zúčastnili jsme se okrskového cvičení v Opatově.

Na členských schůzích se nezapomínalo na politickovýchovné školení členstva. Hovořilo se o úkolech SPO, MNV a pročítaly se stanovy našeho svazu.

13. 7. zúčastnili jsme se okrskového cvičení v Opatově.

1975

V tomto roce přistoupili čtyři noví členové, jsou to Ježek Jiří z č. 152, Odrážka František z č. 224, Píša Jan z č. 116 a Vetchý Jiří z č. 146.

Utrpěli jsme však také ztráty. 16. 3. zemřel Antonín Hynek ve věku 59 let. V naší organizaci pracoval plných 32 let (od 1943). Prošel mnoha funkcemi a snažil se plnit svěřené úkoly co nejlépe. Vyprovodili jsme ho na poslední cestě dne 19. 3. Nad hrobem rozloučil se s ním jménem sboru jednatel.

Dne 16. 5. zemřel ve věku 70 let Jan Bouda, který plných 22 let byl členem našeho sboru, ve kterém zastával řadu funkcí, byl dlouhá léta místopředsedou a v posledních 18 letech předsedou ZO. Rozloučili jsme se s ním 20. 5. na našem hřbitově. Nad hrobem opět promluvil jednatel. Počet členů organizace je 44.

Koncem dubna byly provedeny domovní preventivní prohlídky, provedena propagace požární ochrany s filmem „Mezinárodní požárnická soutěž 1973 v Brně“ pro mládež ve škole i pro dospělé a bylo prosloveno několik rozhlasových relací v místním rozhlase.

18. 5. jsme opět připravili Den otevřených dveří požárních zbrojnic. Tentokráte jsme se měli čím chlubit, neboť jsme vystavili už novou požární stříkačku, kterou jsme dostali od OIPO v Třebíči. Je to přívěsná motorová stříkačka typ PPS-12R s kompletním vybavením v hodnotě 40000 Kč. Byla vyrobena v Bratislavských automobilových závodech v roce 1975. Vzal si ji hned na starost strojník Jaroslav Ježek. Starou stříkačku si zatím ponecháváme.

1. 6. zúčastnili jsme se okrskové soutěže na Horách, ale příliš jsme neuspěli; byli jsme ze šesti družstev poslední.

Zasahovali jsme jenom jednou u malého lesního požáru nedaleko lesní křižovatky Předín – Opatov.

Hodně členů (30) pracovalo brigádnicky na stavbě víceúčelové budovy MNV (1054 hodin) i jinde. Na podzim byla vybetonována podlaha v klubovně požární zbrojnice a pokryta linoleem. O auto „Garant“ pečuje vzorně strojmistr Ivo Michálek s pomocníky.

Z prostředků požární ochrany bylo vyčerpáno přes 5000 Kč na košile, vázanky, čepice, služební stejnokroje, opasky a koženou obuv pro členstvo.

1976

Výbor ZO byl opět zvolen na dvouleté funkční období, tedy na léta 1976/77. Sestava výboru v základě zůstala, ke změně došlo v těchto funkcích: I. místopředsedou a velitelem se stal Jiří Novotný, II. místopředsedou Bohumil Novák, referentem CO a prevence Zdeněk Ondráček a revizní komisi tvoří Adolf Vybíral, František Brabenec a Jiří Ježek.

Během roku odešli z našich řad dva obětaví členové. Dne 17. 9. Matěj Havlík z č. 96 ve věku 84 let. Povoláním krejčí, byl hrdý na své členství v hasičském sboru a za hasičskou čamaru se nikdy nestyděl. Byl členem našeho sboru od roku 1920 – tedy plných 56 let. Medaili věrnosti si tedy plným právem zasloužil.

Druhým zemřelým byl Jan Mareček, rodák z Opatova, kde vstoupil do hasičského sboru už v roce 1931 a když se oženil do Předína, přešel k nám 1948. Zemřel 17. 11. ve věku 64 let. Jako dobrý požárník a velitel zapálený pro věc byl znám v blízkém i vzdáleném okolí i pro svou dobrou a upřímnou povahu – a řekls-li Mareček, hned se každému vybavil velitel – požárník. Ta dvě slova byla přímo souznačná. I jemu se právem dostalo mnoha čestných uznání a vyznamenání „Za příkladnou práci“, „Za věrnost“ a pamětní plakety k 50. výročí ČSR.

Jednatel Zabloudil, který se s ním 20. 11. loučil na našem hřbitově, poděkoval mu slovy: „Děkujeme Ti za vše, čemus nás jako velitel naučil, víš – od toho – hadice uchopit! až do toho – útokem vpřed!“

Na úseku požární ochrany obce byly provedeny domovní protipožární prohlídky, na 9. 5. byla připravena požární zbrojnice s novou stříkačkou; získali jsme 3. místo v okrsku a dostali jsme kromě uznání dva pracovní stejnokroje.

Na 23. 5. jsme připravili okrskovou soutěž o nejlepší požární družstvo. Soutěž byla dobře připravena, měla hladký průběh a všem se líbila. Konala se na sportovním hřišti Sokola na Oboře. Soutěžila mezi sebou čtyři družstva. Naše družstvo umístilo se jako první, a proto postoupilo do okresního kola, které se konalo o týden později v Trnavě. Tam jsme ale skončili už na 19. místě. V našem družstvu soutěžili tito členové: Zd. Ondráček, Zd. Augustin, Jar. Ježek, Jiří Ježek, Fr. Krutiš ml., Jar. Marek, Frant. Odrážka, Vlad. Obůrka ml. a Jiří Vetchý.

Po slavnostním projevu jednatele „O významu  úkolech požární ochrany“ byla zasloužilým členům udělena požárnická vyznamenání.

Medaili věrnosti obdrželi tito členové: Havlík Matěj, Kašpárek Ladislav, Bartík Jan, Vybíral Adolf, Oliva Karel, Hons Oldřich a Zabloudil Jan. Čestné uznání ZO dostali: Šindelář Jan, Roman Božejovský, Augustin Stanislav, Zvěřina Eduard, Havel Milan, Božejovský Roman z č. 136.

U požáru jsme letos byli 2 ×; při letním ohni ve Štúlních a 9. 9. u požáru kravína statku Červená Hospoda.

Odborné a politické znalosti získávali členové podle nového učebního plánu VR, tj. výcvikového roku 1976. Velitel Jiří Novotný školil podle něho 21 členů. Ref. pol. vých. práce Jan Svoboda promluvil na téma „Úkoly SPO při budování vyspělé socialistické společnosti.“

Naše společenské podniky pořádaly se letos ve školní tělocvičně, protože se opravovalo a přestavovalo pohostinství Jednoty u Rambousků.

21. 2. byl uspořádán tradiční požárnický ples s hudbou „Perla“ a 2. 10. pouťová taneční zábava s hudbou „Návrat“ z Nové Říše. Obě zábavy těšily se velké pozornosti.

V listopadu (11. 11.) na členské schůzi bylo rozhodnuto zakoupit vycházkové požárnické stejnokroje; část nákladu jsme uhradili z naší pokladny, část z rozpočtu MNV. Bylo zakoupeno celkem 13 vycházkových stejnokrojů za 11126 Kč.

Ještě potřebujeme pořádné požární vozidlo. Dočkáme se ho?

1977

Na úseku požární ochrany obce provedli jsme domovní preventivní prohlídky a na podzim dohlídky tam, kde byly zjištěny závady. V rámci akce „Týden požární prevence“, která proběhla v týdnu od 21. do 27. března, přednesli jsme celkem osm rozhlasových relací s protipožární tématikou.

Také „Den otevřených požárních zbrojnic“ dne 15. 5. byl takovou propagací požární ochrany. Pilně jsme cvičili před okrskovou soutěží o nejlepší požární družstvo, která se konala 21. 5. v sousedních Štěměchách; umístili jsme se tu na 4. místě. Na přátelské soutěži v Sedlaticích dne 17. 7. dopadli jsme stejně tak.

V neděli 17. 4. konalo se u nás okrskové cvičení; bylo celookresní prověrkou akceschopnosti požárních jednotek a připravenosti požární techniky.

Materiální vybavení sboru bylo obohaceno o tři konopné hadice (2 B a 1 C) a o 9 kusů požárnických sekerek, Z našich prostředků zakoupili jsme 10 kusů služebních opasků.

Požární vozidlo i stříkačka jsou v socialistické péči pozorných členů – strojmistra Ivo Michálka a strojníka Jaroslava Ježka.

Z naší společenské činnosti byl to opět 29. 1. požárnický ples a 1. 10. pouťová taneční zábava. Na plese hrála hudba OB Valeč, na taneční zábavě hudba Perla. Oba podniky se konaly ve školní tělocvičně naší ZDŠ. Letos jsme už vystupovali v nových vycházkových stejnokrojích a ještě jsme tři stejnokroje přikoupili.

Na výroční schůzi 26. 11. byla udělena čestná uznání ZO. Dostali je: Augustin Zdeněk, Havel Milan, Ježek Jaroslav, Ježek Jiří, Krutiš František, Michálek Ivo, Michálek Josef, Marek Jaroslav, Novotný Jiří, Obůrka Vladimír, Odrážka František, Ondráček Zdeněk, Vetchý Jiří a Zabloudil Jan.

V organizaci je evidováno 44 členů, z toho je 42 mužů a 2 ženy. Věkový průměr je 48 let. Letos se zlepšila účast na schůzích. Nejstarším členem je Oliva Karel (74 let), nejmladším Obůrka Vladimír ml. z č. 143 (20 let), který se přihlásil v minulém roce.

1978

Výbor základní organizace na funkční období 1978–1979 zůstal. Ke změně došlo ve funkci mat. tech. ref., jímž se stal Ježek Jiří z č. 152 a do revizní komise přešel Bartík Jan.

Do ZO přistoupila Jaroslava Obůrková z č. 143, manželka předsedy Vladimíra Obůrky, takže stav organizace vykazuje 3 ženy.

Po delší nemoci opustil naše řady nejstarší člen Karel Oliva z č. 19 ve věku 75 let. Zemřel 21. 10. a rozloučili jsme se s ním 26. 10. na našem hřbitově. Pracovitý a obětavý hospodář vstoupil mezi požárníky, prošel několika funkcemi a byl nějakou dobu i předsedou sboru. Za obětavou práci dostalo se mu čestného uznání a za více jak 30 let členství byl vyznamenán medailí „Za věrnost“.

Celkový stav ZO je tedy 44 členů, z toho je 41 mužů a 3 ženy. Všichni obdrželi nové členské průkazy.

Na úseku požární ochrany obce byly provedeny ve dnech 13. a 19. 3. preventivní prohlídky a prosloveny vhodné relace, 14. 5. byla opět otevřena požární zbrojnice. 27. 5. zúčastnili jsme se soutěže o nejlepší požární družstvo v Opatově, ale zůstali jsme na 5. místě, protože jsme se tentokráte málo připravovali. Koncem měsíce července zúčastnili jsme se okrskového cvičení ve Štěměchách, kde jsme si provedli dopravu vody na dálku.

Velitel pracoval s 23 členy sboru podle výcvikového plánu 78.

Několik z nás zkoušelo základní znalosti a dovednosti z požární ochrany při pionýrské soutěži „O partyzánský samopal“.

Z naší společenské činnosti patří sem opět požárnický ples (21. 1.) v tělocvičně školy s hudbou „Tesla“ z Jihlavy.

Druhým podnikem byl autobusový zájezd do Liberce a na Ještěd dne 22. 7. pro členy, jejich rodiny a zájemce. Na zpáteční cestě jsme se zastavili v zoologické zahradě ve Dvoře Králové.

Během roku provedli požárníci – družstevníci sběr starého železa. Sesbírali na 110 metráků starého železa, za který jsme získali pěknou částku – 21.300 Kč do naší pokladny.

Konečně splnilo se i dávné přání nás všech: dostali jsme skoro nové požární vozidlo – nákladní auto zn. Robur – 2,8 tuny z 1975. Částku 30000 Kč uhradila OIPO v Třebíči. Teď zase voláme po nové požární zbrojnici, protože ta stará je příliš vlhká a nevyhovuje.

1979

Jarní protipožární domovní prohlídky a vhodné požárnické relace v místním rozhlase staly se už pro nás tradicí. Otevřeli jsme letos i vrata požární zbrojnice, abychom se pochlubili novým požárním vozidlem a stříkačkou. A že jsme zbrojnici, výzbroj a výstroj dali jak se patří do pořádku, umístili jsme se v okrsku na 1. místě a získali odměnou svazovou vlajku.

Pomáhali jsme při pionýrské soutěži „O partyzánský samopal“, účastnili jsme se okrskové soutěže ve Štěměchách dne 8. 5., ve které jsme však neuspěli, byli jsme vyřazeni, protože jsme včas nenasáli vodu.

Nezapomínali jsme na odbornou a politickovýchovnou činnost; velitel Jiří Novotný školil během roku 18 mladých členů podle VR 79 a jednatel přednesl dvě politickovýchovná témata. Během roku plnili členové všechny socialistické závazky, které jsme přijali na poslední výroční schůzi. Nejdříve jsme pomáhali při výstavbě víceúčelové budovy MNV – na „Společenském domě Frant. Honse“, kde bylo odpracováno 1102 hodin.

Z naší společenské činnosti sluší zaznamenat, že jsme uspořádali pouťovou taneční zábavu 29. 9. jako první v novém Společenském domě F. Honse a dne 29. června autobusový zájezd na jižní Moravu, kterého se však pro nejisté počasí zúčastnilo poměrně málo členů.

Materiální vybavení sboru je nyní skoro velmi dobré. Byly ještě zakoupeny další hadice – 5 kusů C-hadic a 5 kusů B-hadice. I po stránce hospodářské je situace dobrá.

Smutno bylo v našich řadách, když zemřel 5. října Ladislav Kašpárek ve věku 70 let. Patřil mezi svědomité a poctivé požárníky; velkou péči věnoval první motorové stříkačce jako strojník. Pracoval několik let i jako hospodář a stál u zrodu Sokola v Předíně v roce 1947. Požárníci i Sokolové doprovodili ho na cestě poslední na náš hřbitov, kde se s ním jménem všech rozloučil jednatel (7. 11.). Počet ZO se zvýšil na 45 členů, získali jsme totiž dva nové členy a jednu členku. Přistoupili do sboru Horký Stanislav z č. 177 a Ježek Jaroslav ml. z č. 142 a Ježková Marie z č. 142. Odstěhoval se Marek Jaromír.

Opis kroniky, roky 1923–1929
Opis kroniky, roky 1930–1939
Opis kroniky, roky 1940–1949
Opis kroniky, roky 1950–1959
Opis kroniky, roky 1960–1969
Opis kroniky, roky 1970–1979
Opis kroniky, roky 1980–1989
Opis kroniky, roky 1990–1996

Příspěvek byl publikován v rubrice 1970–1979 se štítky , , a jeho autorem je StAu. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.