Opis kroniky, roky 1950–1959

Během padesátých let došlo ve společnosti k výrazným změnám a nejinak tomu bylo také na úseku požární ochrany. Kromě kosmetických změn (oslovení bratr/sestra vs. soudruh/soudružka, zavedení mnoha referentů apod.) s sebou halda zákonů a vyhlášek přinesla i podstatnější změny.

Hned v roce 1950 vyšel zákon 62/1950 Sb., který pověřil péčí o požární ochranu místní národní výbory (obce) – ty tehdy řídily činnost jak dobrovolných hasičů, tak hasičů z povolání a byl tak v podstatě roztříštěn systém páteřní profesionální organizace, která by zajišťovala požární ochranu centrálně na úrovni celé republiky. Tato reorganizace vydržela v mírně obměněné podobě dodnes – za zřízení a chod jednotky požární ochrany jsou i v dnešní době zodpovědné obce, ovšem s tím rozdílem, že byla doplněna pomyslná profesionální osa systému požární ochrany – Hasičský záchranný sbor ČR.

Mnohé změny v tomto období byly velmi zbrklé (centrálně se začal vykonávat státní požární dozor, který však dohlížel na necentralizovanou požární ochranu), další změny byly však velmi pozitivní – pro jednotky dobrovolných hasičů tato doba přinesla velké materiální přilepšení a velký důraz byl kladen i na výcvik jednotek. Velkou změnou pro předínský sbor byl také zákonem vynucený přechod samaritské služby z dobrovolného hasičského sboru pod Československý červený kříž, předínská samaritská služba (předlékařská laická pomoc) byla jednou z nejaktivnějších na celém okrese.

A jen tak na okraj – se změnami v průběhu padesátých let souvisí i hojně diskutované téma hasič versus požárník. Tak pro pořádek – do dubna 1953 byli členové našeho sboru hasiči, od dubna 1953 do 1. prosince 1990 se zovali požárnici a od té doby jsme opět hasiči (ačkoli máme požární sport…).

Níže uvedené opisy jsou uvedeny doslovně – dle zápisů v kronice a včetně členění na odstavce. Nejsou však – narozdíl od originálu kroniky – uvedena přesná data narození členů v seznamu z roku 1954.


1950

Výbor doznal opět několik změn a doplnění. Jednatelem zvolen nový člen Jan Zabloudil, místopředsedou zvolen opět Karel Oliva, strojmistrem Ladislav Kašpárek a jeho pomocníky Hons Oldřich a Karel Kaška, trubači obůrka Ferdinand, Hobza Bohumil a Zadražil Pravoslav.

Na výroční schůzi 29.1.1950 přistoupilo osm nových členů, kteří hned složili hasičský slib. Byli to: Zabloudil Jan, Obůrka Ferdinand, Hons Oldřich, Novák Alois, Zvěřina Karel ml., Zadražil Pravoslav, Hotový Karel a Chaloupek Antonín.

Sbor uspořádal 21. února masopustní zábavu s průvodem na téma „cirkus jede“, taneční zábavu kácení máje 28.5., poutní taneční zábavu 1.10., na které hrála hasičská hudba z Třebíče.

Sbor se zúčastnil oslavy 1. máje, 9. května, has. slavnosti v Zašovicích, oslavy Husovy, has. slavnosti v Markvarticích u Třebíče, mezikrajské has. slavnosti v Třebíči, štafety čs:sovětského přátelství a samozřejmě všech hasičských aktivů v Třebíči.

Během roku probíhalo hasičské školení a výcvik, které vede velitel J. Mareček.

Zemřel zakladatel našeho sboru, velitel a pokladník, řídící učitel v. v. Jan Sklenář ve věku 90 let dne 4.2. Na jeho pohřeb v Brně – Král. Poli dne 8.2. byl vyslán jednatel. Seznámili jsme se se zákonem č. 62/50 Sb., podle kterého je požární ochrana svěřena místním národním výborům, které mají spolupracovat s hasičskými sbory. Byla provedena oprava motorové stříkačky. Během roku se uskutečnilo 17 členských schůzí. Stav členstva vykazuje 23 mužů.

Marně sháníme nákladní auto. Také úprava požární zbrojnice stojí.

1951

Valná hromada, která se konala 18.3.1951 ve školní budově, stala se ustavující schůzí Místní jednoty Československého svazu hasičstva v Předíně. (MJČSH)

Byli na ní přítomni předseda MNV s. Fr. Procházka a za místní organizaci KSČ s. Ludvík Kružík. Protože to byla schůze slavnostní, byla zahájena státní hymnou a ukončena Písní práce.

Do výboru místní jednoty (MJ) bylo zvoleno 15 členů, kteří obsadili funkce, jaké měli v posledním roce; vzdělavatel Jan Šindelář promluvil v závěru na téma „Hasičstvo v boji za mír“.

Během roku zasahovala jednotka = sbor při požáru v Opatově. Členové jednotky zúčastňovali se všech místních oslav a konali i samaritskou službu při sportovních akcích.

Začalo se konečně s přípravami na opravu zbrojnice; zajišťuje se materiál a uvažuje se o organizaci přestavby. Je rozhodnuto, že každý práceschopný člen odpracuje alespoň 10 hodin. Začalo se 11.6.1951. Podaří se ukončit opravu zbrojnice do konce června 1952?

MJ se podílela také na lidovém mírovém hlasování, které probíhalo ve dnech 27.5. – 16.6.1951.

Od 3.6. začíná nové hasičské školení, teoretické i praktické, které vede velitel Mareček s jednatelem a vzdělavatelem.

Stav členské základny: 27 členů.

1952

V tomto roce přistoupilo do MJ osm nových členů, takže stav členské základny se zvýšil na 35. Zemřel však dne 21. 3. člen Miroslav Lapeš. Doprovodili jsme ho na poslední cestě dne 25. 3. a rozloučil se s ním jednatel. 21. dubna ve 20,45 hodin byla provedena krajským velitelem požární ochrany kontrola pohotovosti pož. sboru. Dopadla dobře, byl s námi spokojen.

Na jaře byly provedeny domovní protipožární prohlídky a na podzim dohlídky tam, kde byly určité nedostatky. O žních se konaly noční žňové hlídky a velitel vyškolil podle pokynů domovní požární hlídky. Byla dokončena úprava požární zbrojnice.

Konečně bylo zakoupeno starší nákladní auto za 110000 Kč (?), na které přispěl MNV, KNV a kraj. velitelství požární ochrany.

MJ uspořádala tradiční ples a silvestrovskou zábavu.

1953

V tomto roce vedl MJ tento výbor, Karel Oliva, předseda – Jan Mareček, I. místopředseda a velitel – Bouda Jan, II. místopředseda – Hynek Antonín, organizační referent – Obůrka Bohumil, ml., výcvik. referent, Zabloudil Jan, jednatel – Vybíral Adolf, pokladník – Šindelář Jan, kulturní a osvětový referent – Hons Oldřich, ref. pro prevenci – Havlík Matěj, Hrůza Jaroslav a Zvěřina Eduard, revizoři účtů.

Svoboda Rudolf byl jmenován čestným předsedou. V důsledku nového zákona z dubna 1953 o státním dozoru a požární ochraně dostalo se našemu sboru nového pojmenování – Místní jednotka Československého svazu požární ochrany (MJ ČSPO). Členové se zúčastňovali všech celospolečenských akcí konaných během roku v obci, pomáhali při další úpravě požární zbrojnice a dali do pořádku nové požární vozidlo. Konali noční hlídky o žních a uspořádali poutní taneční zábavu.

Na výroční schůzi dne 19. 12. byla naše MJ ČSPO za svou práci všemi delegáty pochválena a dána za příklad ostatním složkám v obci. (před. MNV Vladimír Vetchý, před. míst. org. KSČ Frant. Vladeka, tajemník MNV Václav Čech, okrskový velitel Salát, okres. výcvikový referent Kružík)

1954

Kladné hodnocení naší práce v minulém roce mělo dobrou odezvu mezi členy naší organizace. Práce na úseku požární ochrany se zlepšila, každý člen se snažil plnit lépe dané úkoly.

Výbor se v podstatě nezměnil; funkci org. referenta převzal nový člen Jiří Frenc a funkci výcvik. referenta Vladimír Michálek.

Zasahovali jsme u dvou požárů: doma v č. u p. Nováka dne 5. 4., kde shořela stodola a část obytného domu, a ve Štěměchách. V jarních měsících konali jsme domovní protipožární prohlídky, na podzim už jenom dohlídky, noční žňové hlídky, 6 × bylo cvičení se strojem v terénu, při dvou z nich byl přítomen i okrskový velitel Salát z Opatova; podnikli jsme zájezd do Přibyslavic a do Číchova, abychom shlédli soutěže o nejlepší požární družstvo, 11 členů MJ jelo do Prahy, kde se ve dnech 11. a 12. 9. konaly celostátní přebory požárních družstev.

Členové se zúčastňovali všech akcí v obci, pomáhali a kandidovali při volbách do MNV a NS a podle možností pomáhali v JZD.

Samostatným podnikem byl hasičský ples 23. 1.

Stav členstva je 38, z toho je 35 mužů a 3 ženy. Mezi prvními ženami je to manželka velitele – Božena Marečková, dále žena výcvik. referenta Julie Michálková a Emilie Bendová. Všem členům byly vydány nové členské průkazy; jejich seznam je uveden i v této kronice. – Stará stříkačka byla prodána. MJ dostala od OIPO 9 pracovních obleků, přilby a opasky.

Seznam členů MJ ČSPO Předín v roce 1954

1. Bartík Jan dělník č. 211 nar. 1910 členem od 1935
2. Benda Otakar dělník č. 94 nar. 1920 členem od 1953
3. Bouda Jan rolník č. 76 nar. 1905 členem od 1953
4. Frenc Jiří dělník č. 77 nar. 1935 členem od 1953
5. Havel Milan dělník č. 140 nar. 1933 členem od 1953
6. Havlík Matěj krejčí č. 96 nar. 1892 členem od 1920
7. Hobza Bohumil dělník č. 49 nar. 1917 členem od 1938
8. Hons Oldřich dělník č. 133 nar. 1924 členem od 1950
9. Hrůza Jaroslav dělník č. nar. 1926 členem od 1951
10. Hynek Antonín dělník č. 221 nar. 1916 členem od 1943
11. Chaloupek Antonín dělník č. 64 nar. 1921 členem od 1950
12. Kašpárek Ladislav dělník č. 167 nar. 1909 členem od 1929
13. Krutiš Josef člen JZD č. 31 nar. 1920 členem od 1953
14. Mareček Jan dělník č. 192 nar. 1912 členem od 1948
15. Michálek Vladimír děl. č. 47 nar. 1910 členem od 1935
16. Novák Bohumil dělník č. 79 nar. 1924 členem od 1951
17. Novák Eduard dělník č. 114 nar. 1892 členem od 1944
18. Obůrka Bohumil dělník č. 143 nar. 1924 členem od 1950
19. Obůrka Josef dělník č. 3 nar. 1928 členem od 1951
20. Obůrka Vladimír člen JZD č. 178 nar. 1925 členem od 1953
21. Oliva Karel člen JZD č. 19 nar. 1903 členem od 1944
22. Polívka Jaroslav zam. ČSAD č. 88 nar. 1913 členem od 1953
23. Pospíchal František dělník č. 144 nar. 1912 členem od 1953
24. Spurný Karel člen opery č. 198 nar. 1911 členem od 1953
25. Svoboda Jan rolník č. 8 nar. 1922 členem od 1951
26. Svoboda Rudolf důchodce č. 183 nar. 1883 členem od 1918
27. Šindelář Jan učitel č. 27 nar. 1914 členem od 1947
28. Vybíral Adolf dělník č. 191 nar. 1906 členem od 1935
29. Zabloudil Jan učitel č. 2 nar. 1913 členem od 1950
30. Zvěřina Eduard rolník č. 103 nar. 1909 členem od 1935

1955

Výbor MJ tvořili tito členové:

Bouda Jan, předseda – Mareček Jan, velitel a I. mpřed., Bendová Emilie, II. mpředseda – Chaloupek Antonín, organ. ref., Frenc Jiří, výcvikový referent – Zabloudil Jan, jednatel, Hons Oldřich, pokladník – Šindelář Jan, kult. a osvět. ref.; revizoři účtů: Vybíral Adolf, Havlík Matěj, Michálková Julie; členové výboru: Oliva Karel, Hobza Boh., Novák Boh., Polívka Jaroslav.

Také v tom roce se členové MJ zúčastňovali všech celostátních oslav a akcí, uspořádali tři samostatné společenské podniky (ples 15.1. masopustní merendu 22.2., poutní zábavu 2.10.). Značnou část svého volného času věnovali budovatelské činnosti: brigády v zemědělství o žních a při sbírání brambor, při úpravě zbrojnice, při stavbě skupinového vodovodu ap. Členové – zemědělci nejen splnili dodávky, ale dodali nad plán ještě 1400 kusů vajec, 1180 kg vepřového a 300 kg hovězího masa a 650 l mléka.

Pro zajištění požární ochrany obce byly vykonány jarní domovní prohlídky, žňové hlídky, 3 cvičení v terénu i se strojem. Účastnili jsme se také okrskové slavnosti a soutěže ve Štěměchách.

Členská základna vzrostla o jednoho člena, takže vykazujeme 37 mužů a 3 ženy, celkem 40 členů. Do MJ se přihlásil Božejovský Roman z č. 136.

1956

Na výroční schůzi dne 7.1.1956 bylo do našich řad slavnostně přijato 10 chlapců – žáků naší školy, kteří se zajímají o požární ochranu. Jsou to: Bílek Vladimír, Fatrla František, Hobza Bohumil, Ježek Josef, Kovář Vladimír, Krutiš Josef, Michálek Adolf, Polívka Jaroslav, Veselý Josef a Vladeka Lubomír.

Výbor zůstal nezměněn, jenom funkci II. místopředsedy převzala Julie Michálková místo Emilie Bendové, která odešla.
Na úseku požární ochrany obce byly provedeny domovní protipožární prohlídky, konány žňové noční hlídky, převzali jsme požárnický patronát nad naším JZD a připravovali se k požárnické soutěži o nejlepší družstvo okrsku.

Byly postaveny sušáky na hadice; jenom nákladní auto je nepojízdné, protože se zlámala poloosa. Opravu provedl koncem roku člen Jar. Polívka.
Zlepšilo se vybavení sboru; dostali jsme 40 m B-hadice, 105 m C-hadice, 10 párů pracovní obuvi, 2 moderní proudnice, sběrač, 10 pracovních stejnokrojů pro žactvo ajn. od OIPO v Třebíči.

MJ odebírá požárnický tisk: 7 kusů Požární ochrany, 1 kus Požární techniky a jednu Úrazovou zábranu. Také v tomto roce jsme uspořádali požárnický ples, masopustní veselici a poutní taneční zábavu.

1957

Také v tomto roce byla naše organizace velmi aktivní. Uspořádala tradiční ples, masopustní merendu a poutní taneční zábavu. Ve spolupráci s TJ Sokol nacvičila divadelní hru „Jedenácté přikázání“, kterou sehrála 2 × a na den 30.6.1957 připravila okrskovou soutěž o nejlepší požární družstvo, ve které také soutěžila. Velmi podrobně je tato okrsková soutěž popsána v jednacím protokole 1949–1969. Zde alespoň jména členů soutěžního družstva: Zabloudil Jan, Michálek Vladimír, Hons Oldřich, Bartík Jan, Benda Jan, Havel Milan, Obůrka Vladimír, Božejovský Roman, Augustin Stanislav a Krutiš Josef. Věkový průměr družstva byl 39,4. Družstvo se umístilo jako druhé.

Při této příležitosti byla udělena čestná uznání za práci na úseku požární ochrany těmto zasloužilým členům: Matěji Havlíkovi, Rudolfu Svobodovi, Eduardu Novákovi a Karlu Olivovi.

Letos jsme prováděli jenom namátkové protipožární domovní prohlídky, drželi noční žňové hlídky a provedli dvě praktická cvičení.

Mnoho hodin bylo odpracováno při úpravě obce, v zemědělství a v průmyslových závodech. Členové pomáhali při volbách do MNV a konali pořadatelskou službu při Závodu míru, jehož II. etapa probíhala naší obcí. Kromě již výše jmenovaných časopisů odebírá MJ časopis „Pracovník ČSPO“.

Stav členstva 49 z toho 36 mužů, 3 ženy a 10 žáků.

1958

Výbor MJ se nezměnil, jenom funkcí org. referenta byl pověřen Stanislav Augustin. Ten se ujal úkolu vedoucího kroužku požární ochrany při pionýrské organizaci na OSŠ v Předíně. Do kroužku chodilo 18 žáků.

Opět se prováděly domovní protipožární prohlídky, noční žňové hlídky a cvičilo se 4 × prakticky se strojem. U požáru jsme byli jednou v Opatově. Hodně jsme využívali místního rozhlasu k propagaci požární ochrany v akcích „Chraňme děti před požáry“, „Týden požární bezpečnosti“ a „Květen – měsíc bezpečnosti“. Zúčastnili jsme se opět okrskové soutěže o nejlepší družstvo v Chlístově dne 22.6. a umístili jsme se na třetím místě, na okresním kole v Dolních Vilémovicích dne 27.7. na místě sedmém.

Zemřel dlouholetý obětavý člen Eduard Novák, kovář – člen JZD.

1959

Složení výboru MJ se nezměnilo. Stanislav Augustin, org. referent, byl jmenován též referentem mládeže. Žákovské družstvo pilně cvičilo a zúčastnilo okrskové soutěže v sousedním Opatově dne 24.5. a umístilo se na 3. místě.

Jako v každém roce také v tomto jsme uspořádali naše společenské podniky, které se vždy těší pěkné účasti – ples, maškarní merendu a poutní zábavu. Také požární prohlídky a žňové hlídky proběhly hladce a bez závad.

K požáru jsme byli povoláni jen jednou. Jednalo se o menší požár v lese u Heraltic.

Vybavení sboru po materiální stránce je dobré, jenom požární vozidlo často trucuje a vyžaduje časté opravy. Z okresu jsme získali 10 kusů bojových obleků.

Opis kroniky, roky 1923–1929
Opis kroniky, roky 1930–1939
Opis kroniky, roky 1940–1949
Opis kroniky, roky 1950–1959
Opis kroniky, roky 1960–1969
Opis kroniky, roky 1970–1979
Opis kroniky, roky 1980–1989
Opis kroniky, roky 1990–1996

Příspěvek byl publikován v rubrice 1950–1959 se štítky , , a jeho autorem je StAu. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.